Чадаана хоорайда Тываның технологтуг техникумунда инновациялыг биче бүдүрүлге ажыттынган

Чоокта чаа Чөөн-Хемчик кожууннуң төвүнде, Тываның технологтуг техникумунда, алгы-кештен янзы-бүрү хеп даараар «Алдын удазын» («Золотая нить») деп даараныр цехтиң инновациялыг биче бүдүрүлгези байырлыг байдалга ажыттынган. Аңаа Тываның Өөредилге яамызының төлээлери – сайыттың бирги оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Ольга Якушева, профессионал өөредилге килдизиниң начальниги Олимпия Ондар база Бай-Тайга кожуундан, Кызыл хоорайдан чалаткан аалчылар киришкен.

Ортумак өөредилге чериниң баазазында ажыттынган инновациялыг биче бүдүрүлгениң даараныр болгаш алгы-кеш болбаазырадыр цехтеринге сургуулдар хой болгаш анай-хураган кештеринден чеңи-чоктар, тыва тоннар, бопук идиктер дээш, оон-даа өске хептерни даарап турар.

Тываның технологтуг техникуму 2017 чылдан тура, өөредилгениң көдээ ажыл-агый бөлүүнче кирген. Ону барымдаалап, техникум кеш эттеп-кылыр болгаш алгы-кештен кылыглар даараар талазы-биле, техникумнуң ажыглаттынып турар өөредилге-бүдүрүлге мастерскаяларының баазазынга көдээ ажыл-агый угланыышкынныг инновациялыг бүдүрүлгени тургузарын планнаан.

Бо хүнде техникумнуң алгы-кеш эттеп-кылыр цехте сургуулдар алгыларны чуп, тускай холуксаалыг сугга шыгыдып, станоктарга мастер башкының удуртулгазы-биле кылып турар. А даараныр цехтеринде сургуулдар анай-хураган кештерин хол-биле ууштап, хеп быжып даараарынга белеткеп турар. Белен кештерден чараш, тыва хептерни база өске кылыгларны даарап турар. Янзы-бүрү чараш торгу пөстер-биле тодарлаан улуг-бичии улуска тыва хептерни чагыг езугаар даарап турар.

Кеш эттеп-кылыр болгаш алгы-кештен даараан кылыглар талазы-биле инновациялыг бүдүрүлгени тургузарының ажык-дузазы:
— республиканың экономиказының хереглели езугаар күш-ажыл рыногунда негеттинип турар квалификастыг ажылчын кадрларны болгаш специалистерни белеткээри;
— бүдүрүлге база алгы-кештен даараан кылыгларны садып-саарганының ачызында техникумнуң ажыл-чорудулгазының бюджеттен дашкаар орулгазын көвүдедири;
— фермер ажыл-агыйының, малчыннарның болгаш чоннуң алгы-кештиң баштайгы ажылдап кылырының база саарылгазының чогумчалыг байдалын тургузары;
— көдээ ажыл-агыйның бүдүрген чүүлдериниң хемчээлин улгаттырары-биле кожууннуң социал-экономиктиг программазын боттандырарынга киржилгези.

Инновациялыг биче бүдүрүлгениң байырлыг ажыдыышкында техникумнуң директору Инга Санаа келген аалчыларга өөредилге чериниң «амыдырал-чуртталгазы»-биле таныштырып, сургуулдарның кылып бүдүрүп турар кылыгларын бараалгаткан. А сургуулдар кешти тускай станокка база хол-биле канчаар эттээрин база бичии уругларга бопук идиктерни даараарын көргүскен.

«Амгы үениң техникуму – ол дээрге, чүгле ортумак профессионал билиг бээр чер эвес, а регионнуң социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң кыйгырыын илередип турар мурнуку шөлчүгеш-тир. «Аныяк профессионалдар» төлевилелдиң боттанылгазының иштинде 2022 чылдан 2024 чылга чедир 7 техникумга 24 ортумак профессионал өөредилге мастерскаяларын дериир. 2022 чылда 56 455 130, 5 млн. рубль түңнүг 11 мастерская болур» – деп, Тываның өөредилге сайыдының оралакчызының хүлээлгезин күүседип турар Ольга Якушева онзалап демдеглээн.

Министерство образования Республики Тыва

Предыдущая запись
В России запущен конкурс, посвященный искусственному интеллекту
Следующая запись
«Единая Россия» и «Почта России» создали штабы для контроля за модернизацией почтовых отделений по всей стране
Меню