Бичии ыраажы Идегелдиң хөглүг чайы

Идегел Допуй-оол болза-даа дыка чугаакыр 7 харлыг бичии уруг болуп турар. Ол 4 хонгаш, 8 харлаар.
Чайгы дыштанылгазын Идегел уран чүүл школазында эрттирип турар. Ында эштери-биле кады ырлар болгаш янзы-бүрү өске-даа чүүлдерни сонуургап өөренип турар.
Идегел ырлаар болгаш эштир сонуургалдыг. Бо чайын ада-иези-биле дачага чайлаар деп шиитпирлээн. Аңаа хоорайның бачым байдалындан ыраар, арыг агаарга дыштанып алыр деп турар.
Ырлаарынга сундулуг бичии кыс чайгы лагерьге өске уруглар-биле чоок найыралдажып алган болгаш, школа төнерге-даа, олар-биле агаарлап, найыралын үспес.

«Найыралдажып алган эштерим-биле кады ам-даа ырлап-шоорлап, янзы-бүрү концерттерге, мөөрейлерге киржир бис» — деп, Идегел Допуй-оол «Сылдысчыгаштың корреспондентизинге чугаалаан.

Олчей СЕРЕН.

Авторнуң тырттырган чуруктары.

Предыдущая запись
Волонтерство — это безвозмездный труд, но все равно очень приятно
Следующая запись
Выездная комиссия военных ВУЗов Министерства обороны Российской Федерации завершила работу в Туве
Меню