Аныяктар культурлуг чорук дугайында чугаалашкан

✅ Чоокта чаа республиканың Аныяктар херээниң талазы-биле агентилели кожууннарда аныяк­тар политиказының специалистеринге семинар-хуралды эрттирген. Семинарны эгелээр мурнунда кожууннарның төлээлеринге Аныяктар ордузун таныштырып, экскурсияны чоруткан.
Семинарның спикери Эртине Куулар тус черлерде аныяктар талазы-­биле специалистерге күрүнениң аныяк­тар политиказының кол-кол угланыышкыннарын таныштырган.
Бүдүн хүн дургузунда уламчылаан семинар-хуралга «DOBRO.RU» чаңгыс аай информастыг системага ажыл­даары­ның онзагай талаларын спикер Артыш Тюлюш аныяктарга көргүскен. Күрүнениң аныяктар политиказында ажылдап чоруур специалистерниң корпоративтиг культуразының дуга­йын­да Сайзанак Одушпай таныштыр­ган.
А аныяктарның ажыл-ижинде грант политиказының дугайында Тайгана Монгуш тайылбырлаан.
Семинарга шупту кожууннардан аныяктарның төлээлери идепкейлиг киржип келгенин демдеглээл. Олар арга-дуржулгазын солчуп, командалар аайы-биле нетворингини чорутканнар.
Кожуун бүрүзүнден чүгле чаңгыс-­чаңгыс төлээ келгенин сагындыраал. Хемчегни санитар-эпидемиологтуг негелделерни сагывышаан, бир-бир төлээге олуттарның аразын ырадыр салгылаан. Ол ышкаш келген аныяк кижи бүрүзүнүң холун антисептик-­биле чаштырып, маскаларны болгаш чаңгыс удаа ажыглаар хол-хаптарын үлээн.
Солунувустуң бо үндүрүлгезинде республиканың аныяктар херээниң талазы-биле агентилелиниң оралакчы даргазы Сайзанак Одушпаяк-биле чугаавысты чырыттывыс. Ол аныяктарга корпоративтиг культура дугайында таныштырган.
— Бо айның эгезинде кожууннарда аныяктар херээниң талазы-биле ажылдап чоруур эш-өөрүвүс-биле ужуражып, арга-дуржулгавысты солушкан бис. Ол чүүл бистиң бот-боттарывыс­ты эки билчип алырынга дузалаан. Мен эш-өөрүмге корпоративтиг культура дугайында таныштыр­дым. Ону маңаа кысказы-биле тайылбырлаарын кызыдайн.
Антон Чеховтуң «Бодуңда кижини камна» дээн сөстерин сактып кээлиңер. Черле шаг-төөгүден алырга, бистиң ада-өгбелеривистен-даа көөрге, оларның дыл-домаа чазык-чаагай, чымчак чораан. Сөөлгү чылдарда бүдүн делегейниң дүрген сайзыралындан хөй-хөй чүүлдер уттундуруп бар чыдар. Ооң иштинде кижиге хүндүткелдиг хамаарылга база бар.
Боттарының чанында кады ажылдап чоруур эш-өөрүнге, чаш ажы-төлге, улуг кижилерге хүндүткел – кижизиг болурунуң кол өзээ. Ону кандыг-даа ажыл-агыйга база өске-даа таварылгаларда сагыыры чугула.
Корпоративтиг культура деп чүл?
Ол дээрге бодунуң үлегер-­чижээ-биле компанияның арнын, ооң брендизин база ниитизи-биле организация­ны төлээлээри-дир. Корпоративтиг культураның ачызында ажыл берикчилериниң аразынга организация ылгалып үнүп кээп болур.
Семинар-хуралга бис эш-өөрүвүс-биле чүге корпоративтиг культура дугайында ылаптап чугаалашкан бис. Ооң ажыы чүл? Ону тайылбырлап көрейн.
Бир дугаарында, ол организацияның сорулгаларын чедип алырынга дузалаар. Ийиде, коллективти хаара тудар. Үште, коллективке эп-найыралды быжыктырар. Ол ышкаш корпоративтиг культура ажылдың шынарын экижидеринге ужур-дузалыг.
Корпоративтиг культура – каттышкан билиишкин деп сактып алыры чугула. Лидерлер системазы-дыр. Чижээлээрге, амыдыралда көөр болза, чамдык коллективте лидер чүгле даал­га бээр, чамдыктарында кымдан-даа хөйнү кылыр, а бир чамдыктарында лидер биле команда сырый харылзаалыг болур.
Коллектив иштинде чаргы-чаалылар бо-ла туруп кээрин билир бис. Чамдык организациялар конфликтини дораан ол-ла черинге шиитпирлеп каап­тар. Өскелер бичии чүве болурга-­ла, митинг чарлаарын кызыдар. А бир чамдыктары удуртукчузунга баргаш, айтырыгны шиитпирлеп алыр.
Бо таварылгада конфликтини команда иштинге шиитпирлеп алыры чугула.
Коллективтиң чаттарынга хөй-ле чугаалажыышкыннар, сайгарылгалар кылыры база корпоративтиг культурага хамаар­жыр. Оон аңгыда, коллективтерде чаңчылдар, чурумнар база аңгы-аңгы. Бир черде – хостуг график, бир черде – минута бүрүзүн хынап турар.
Ынчангаш аныяктар-биле кады ажылдап тургаш, боттарывыска корпоративтиг культураны тургузуп алырын кызыдар бис.
Ону кылырынга чүү херегил? Айтырыгларга харыылап көрээлиңер.
Бистиң сорулгавыс чүдел? Ажыл-чорудулгавыстың планын тургузуп, аныяктар политиказының адырында ачы-дуза чедирилгезин организастаары болгаш хыналдазын чорудары бирги черде.
Бистиң хүлээлгевис чүл? Аныяктарны бүгү адырларже хаара тудары – чугула айтырыгларның бирээзи.
Оон улаштыр аныяктар херээниң талазы-биле специалистиң хууда шынарларын көрүп болур (шынчызы, арга-дуржулгалыы дээш оон-даа өске). Шак мындыг чижектиг айтырыгларны көрүп тургаш, бис аныяктар херээниң талазы-биле адырга корпоративтиг культураны тургузуп алыр бис.

Алена НАН-ХОО.

Предыдущая запись
«Кежээки Тываның» аалчызы: Санкт-Петербург-биле харылзаа
Следующая запись
Приближается день тренера, который отмечается ежегодно 30 октября!
Меню