Аныяк специалистерни көдээже хаара тудар дээш…

Чоокта чаа Саранскыга Бүгү-россия чергелиг көдээ аныяктарның шуулганы болуп эрткен. Аңаа чурттуң 45 регионундан делегаттар киришкен, оларның аразында Тыва база бар. Тываның күрүне университединиң парлалга албанының дыңнатканы-биле алырга, ук шуулганга бүдүрүлге технология­ларының болгаш көдээ ажыл-агыйның продукция болбаазырадылгазы кафедраның башкызы, ТывКУ-нуң аспирантызы Ольга Бондаренко киришкен.
«Аныяктарны көдээ амыдыралче канчаар хаара тудуп болурунуң дугайында айтырыгны чугаалажып, шуулганның киржикчилери-биле арга-дуржулгавысты солуштувус. Мында көдээ суурларның девис­кээрлерин сонуурганчыг болдурарын чедип алыр айтырыг база чугула черни ээлээн. Суурда чурттакчы чоннуң амыдыралын экижидери-биле, аңгы-аңгы саналдар-оналдар кирген» — деп, Ольга Бондаренко дыңнаткан.
Шуулганның киржикчилери РФ-тиң Күрүне Думазынче, РФ-тиң Чазаанче, федералдыг яамылар болгаш ведомстволарже санал-бодалдарын илереткен резолюцияны чоруткан.
«Аңаа «Көдээ черниң эмчизи» база «Көдээ черниң башкызы» күрүне программаларын ам-даа күштелдирерин чугаалашкан. Оон аңгыда, шак-ла бо ышкаш программаларны спорт, культура адырларынга база хүлээп алыры чугула» — деп, ТывКУ-нуң башкызы демдеглээн.
Ольга Бондаренко — ТывКУ-нуң аспирантызы болурундан аңгыда, хөй-хөй эртем ажылдарының автору. Ооң ажылдарын Россияның билдингир журналдарынга чырыткан. Аныяк эртемден шинчилел ажылдарын чорутпушаан, университетке башкылап база «Тывасүт» заводунуң бүдүрүлге цегинге мастер кылдыр ажылдап четтиккен.
Алена НАН-ХОО
#россиястранавозможностей #тыванын_аныяктары
Чурукту Интернеттен алган.

Предыдущая запись
Эчис сорулгаларны чедип алыры-биле бурунгаар көрүштүг аныяктар чыылган
Следующая запись
Байлак арга-дуржулгалыг эмчи
Меню