«Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар чыыжы эртип турар

«Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар чыыжы бо чылдың май 30-ден июнь 5 хүннеринде эртип турар. 2020 чылдың арга-дуржулгазын өөренип көргеш, чыыш бо чылын база онлайн-офлайн хевирлерге эртер. Алтай 2021 чылда аалчыларын Ая хөлге уткаан.
«Алтай. Өзүлдениң базымнары» аныяктар чыыжы 1000 ажыг киржикчини онлайн хевирге өөредиглиг программалар аайы-биле хаара тудар. Санитар-эпидемиологтуг негелделерге дүүштүр чыышка чүгле 500 хире киржикчи кээр. Онлайн-чыышка муниципалдыг тургузугларның болгаш аныяктар шимчээшкиннериниң лидерлери, аныяктар төлевилелдериниң менеджерлери, шинчилелб бөлүктериниң төлээлери, профессионал каттыжылгаларның база коммерцияга хамаарышпас организацияларның төлээлери киржип эгелээн. Лидерлерниң назы-хары 18-тен 35 харга чедир. Киржикчилерни 10 өөредиглиг шөлчүгештер манап турар.
Чыыштың болуп эртип турар чери Ая хөл амгы үеге дүүшкен инфраструктуралыг автономнуг шөлчүгеш болганы чугаажок. Ында делгелге комплекизи, өөредиглиг шөлдер, коворкинг-зоналар, йога кылырынга девискээр, спортчу шөл, чогаадыкчы ажылдарга девискээр, бассейн дээш оон-даа хөй чүүлдер чаңгыс девискээрниң иштинде кирип турар.
Бүгү угланыышкыннарның аразында төлевилел культуразының сайзыралы, креативтиг индустрия, чогаадыкчы чорук, хөй-ниити болгаш эргелеп-башкарар шиитпирлерниң экологтуу, Нациялар каттыжылгазының организациязы база Россияның быжыг сайзыралынга хамаарыштыр сорулгалар, айыыл чок чоруктуң культуразы, Россияда эртем болгаш технология чылы дээн ышкаш темалар кирип турар.
Тыва Республикадан 2018 чылда киришкен Сайлык Олчат-оол чыыштың дугайында бодунуң бодалдарын «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы-биле үлежип турган. Ону номчукчуларывыска сонуургадыр-дыр бис.
— 2018 чылдың июнь 3-9 хүннеринде «Алтай. Өзүлдениң базымнары» Бүгү-делегей чергелиг аныяктар чыыжы 10 чугаар чыл эртип турган. Ынчан Тывадан дыка хөй аныяктар аңгы-аңгы өөредиглиг шөлчүгештерге киришкен. Мен бодум хуумда бо шуулгандан дыка хөй чүүлдерни билип алган мен. Сонуургалым аайы-биле эш-өөрнү-даа тыпкан мен. Делегейде дузааргак, эки кижилер барын бо шуулган бадыткаан. Ол-ла хүннерде «Бүгү-делегей чергелиг аныяктар болгаш эки турачыларның бот-идепкейи амыдыралды хөгжүдери база чаагай чоруу дээш» деп конференция эрткен. Аңаа дыка хөй чурттарның төлээлери боттарының арга-дуржулгазын солушкан.
Аныяктар шуулганынга киржип чораанывыс биске дыка ужур-дузалыг болган. Аңаа Россияның янзы-бүрү булуңнарындан, даштыкы чурттардан төлээлер келгени онзагай. Ол дээрге ховар таварылга деп болур – деп, Сайлык Олчат-оолдуң бижээн сөстерин «ТА»-ның социал четкилерде бөлүүнден номчуп болур.
Алена НАН-ХОО
Чуруктар «ТА»-ның архивинден.
Предыдущая запись
Сегодня тушат 55 лесных пожаров в 12 регионах России
Следующая запись
 «Детский кешбэк» действует и в Туве
Меню