Айыыл чок онлайн делгемнерни тургузар

Бичии блогерлер ада-иелери болгаш башкылары-биле айыыл чок интернет-контент-биле ажылдаарын өөренир. Бо талазы-биле Росаныяктар Likee социал четки-биле кады «Онлайн-салгалдың таарымчалыг чоруу дээш. Кады» деп кампанияны чорудуп эгелээн. Аңаа өөредилге каттыжылгалары болгаш ада-иелер назы четпээн уругга эң-не айыыл чок капсырылгаларны таныштырар. Уруг­лар улуг улус-биле кады ажыктыг контентини шилип ап, со­циал четкилерге эвилең-ээлдек болурунга өөренир.
Онлайн делгемнерни уругларга таа­рыштыр башкарарының чугулазын Тывада Аныяктар херээниң талазы-биле агентилелдиң даргазының хүлээлгезин күүседип турар Эртине Куулар мынчаар чугаалаан: «Амгы үеде аныяк-өскен бичиизинден-не социал четкилерниң идепкейлиг ажыглакчылары апарган. Олар чурагайлыг платформаларны сайзырадырынга белен, янзы-бүрү капсырылгаларны, хевирлерни чогаадып тып турар. Бо хүнгү аныяк кижи виртуалдыг депшилгеже сонуургалдыг. Аныяктар боттарының сонуургалын улаштыр мергежили кылып, боттарының аккаунтыларында муң-муң аудиториялыг улуг каттыжылгаларны ажылдадып турар. Социал четкилер аныяктарга хөйге билдингир болур арганы берип турары чажыт эвес. Ынчангаш аныяктар Интернет шынарлыг болгаш чараш контентини шилип алыры чугула. А бис креативтиг аныяк кижини кезээде деткиир бис».
Уругларга айыыл чок интернетке хамаарыштыр #Онлайн-дүрүмнер деп челлендж эгелээнин сагындыраал. Социал четкилерниң ажыглакчылары Likee каттыжылгаларның айтырыгларынга харыылап, боттарының билиин хынап турар. Оон аңгыда, Аныяктар херээниң талазы-биле федералдыг агентилел школачылар-биле сырый харылзаалыг. Ооң чижээнге «Улуг чапсар» төлевилелди киирип болур. Социал четкилерде каттыжылгаларның киржикчилери онлайн-хевирниң мөөрейлеринде идепкейлиг киржип турар. Аңаа «Страницы дневника», «История Победы», «Добрая суббота» төлевилелдер хамааржыр.
«Онлайн салгалдың таарымчалыг чоруу дээш. Кады» деп төлевилел социал четкилерни ажыглап турар аныяк кижилерге херек деп бодаар мен. Амгы үеде кижи бүрүзү интернетти ажыглап турар, чамдыкта ында эки эвес чүүлдер хөй болур. Ынчангаш айыыл чок, эп-найыралдыг онлайн делгемнерни тургузары-биле, шупту демниг болуру чугаажок» — деп, Тываның аныяк блогерлери демдеглээн.
Алена НАН-ХОО.

Предыдущая запись
Тываның аныяктары – идепкейжи, чаартыкчы, чогаадыкчы кижилер
Следующая запись
В отдаленных селах Тувы началось досрочное голосование на выборах Главы республики и депутатов Государственной Думы
Меню