Уруку Тюлюш – “Кады шыдаар бис!” акцияның лидери

Арыг-Узю ортумак школаның 7-ги классчызы Уруку Тулуш – “Россияның чоннарының культурлуг коду” («Культурный код народов России») Бүгү российжи акцияның “Кады шыдаар бис!” (“Сделаем вместе!”) шимчээшкинниң лидери.
Уруку Тюлюш авазы-биле катай бодунуң чаңгыс классчыларынга кидис кылырының талазы-биле кичээл-таныштырылганы эрттирген. Кидис – экологтуг, бөдүүн болгаш чараш материал. Ол пөс-таавы үлетпүрүнге болгаш бир янзы каасталгалар кылырынга тааржыр. Урукунуң авазы Саяна Ондаровна – тыва чоннуң чаңчылдарын база езулалдарын хүндүлээр болгаш эки билир кижи. Ол немелде өөредилге талазы-биле башкы.
«Амыдырал болгаш езулал кылыгларын бүдүрери-биле шаандагы улусчу ус ажылдарны катап тургузары эки чаңчыл апарган. Тыва чоннуң үе-дүптен бээр ажыл-агыйында кол черни кидис ээлеп турар. Кидисти амыдыралдың хөй санныг чаңчыл езулалдарынга калбаа-биле ажыглап турар» — деп, мастер Саяна Ондаровна демдеглээн.
Кичээл ийи кезектен тургустунган. Кичээлдиң теориялыг кезээнде Уруку уругларны кидисти өериниң тыптып келген төөгүзү-биле база кидисти кылырының технологиязы-биле таныштырган. А ийиги, эң-не солун практиктиг кезээнде, Урукунуң авазы Саяна Ондаровна кидистен ойнааракты база национал хепти хол-биле канчаар кылырының мастер-клазын эрттирген.
«Кичээл биске дыка солун болду, кидис дугайында солун чаа чүүлдерни билип алдывыс. Мастер-класска база киржип, ойнаарактарга кидистен шариктерни кылырын өөренип алдывыс. Дыка солун болгаш чараш болду. Чон бүрүзүнүң культуразы бодунуу-биле тускай болгаш онзагайы-биле ылгалып турар дээрзин билип алдывыс. Бис бодувустуң национал өнчү-хөреңгивисти кадагалаар ужурлуг бис, чүге дизе чүгле бо таварылгада ниити чоннуң культуразының эртине шыгжамырынче бир-ле тускай болгаш катаптаттынмас чүүлдү киирип болур бис» — деп, Урукунуң чаңгыс классчылары боттарының бодалдары-биле үлешкен.

Валерия КОНГАР

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Андрей Турчак: «Единая Россия» предлагает масштабировать региональные практики поддержки военнослужащих, участвующих в спецоперации, на всю страну
Следующая запись
GT: Финляндия и Швеция потеряют автономию в отношениях с Россией после вступления в НАТО
Меню