Вячеслав Ондар: «Шынчы болгаш ак сеткилдиг ажылывыс-биле деткиилиңер»

Медицина эртемнериниң доктору, Тываның улустуң эмчизи Вячеслав Ондар регионнуң Чазааның Даргазы албан-дужаалга Владислав Ховалыгның бир чыл ажылдаанының түңнелдеринге тураскааттынган интервьюзунга Тыва бодунга эң-не таарымчалыг Баштыңныг болган деп бодалын илереткен.

Тываның Баштыңының эң-не эки шынарларының бирээзи кылдыр ат-сураглыг травматолог эмчи ооң бөдүүн кижилер-биле чугаалажып, оларны дыңнап билири деп санап турар. Чон-биле харылзаа эң-не чидиг болуп турар айтырыгларны илередиринге, ажылга чүү чугула болуп турарын тодарадырынга, кижилерни каттыштырып, сорук кииреринге база оларның деткимчезин алырынга дузалап турар болур.
Чаңгыс чер-чурттугларының деткимчези Владислав Ховалыгны ооң мурнунда кымның-даа херек кырында көдүрүп диттикпейн турганы айтырыгларны шиитпирлээринче идигни берген дээрзин Вячеслав Ондар демдеглээн. Оларның бирээзи – республиканың найысылалында агаарның хирленгени.

Кызылда агаарже үнүп турар хоралыг бүдүмелдерниң деңнелиниң улгатканы республиканың чонунуң үштүң бир кезиинден безин көвүдеп турар санныг найысылал чурттакчыларының тыныш органнарының аарыгларындан хөйү-биле аарып турарынга чедирген. Чижээ, онкология аарыгларындан бир дугаар черже өкпе рагы үне берген.
Чоннуң деткимчези республиканың Баштыңынга Москва хоорайга регионга чугула айтырыгларны камгалаарынга шиитпирлиг болурунга дузалап турар. Ылаңгыя Владислав Ховалыг федералдыг чугула айтырыглар аразынче бети дизе, Кызыл хоорай девискээрин газ-биле хандырар айтырыгны катап эгидерин чедип алган, ук айтырыг хөмүр-даш-биле одаарындан ойталаар арганы берип болур.
“Владислав Товарищтайович – бөдүүн чондан үнген кижи. Моон-даа соңгаар бөдүүн кижилер-биле ниити дылды тып чоруурун аңаа күзээр-дир мен. Бо үеде ооң чон-биле харылзаазы эки-дир. А бис бодувус ээлчээвисте шынчы болгаш ак сеткилдиг ажылывыс-биле аңаа деткимчени көргүзер ужурлуг бис. Республикавыстың чаагай чоруунче чедирер орук ол болур” – деп, Вячеслав Ондар бүзүреп турар.

ШЫН

Предыдущая запись
«Единая Россия» и Правительство обеспечат выполнение всех социальных программ
Следующая запись
Виктория Абрамченко поздравила Владислава Ховалыга с годовщиной вступления в должность Главы Тувы
Меню