Владислав Ховалыгның саналдааны-биле, Тывадан мөөңнээшкинче кыйгыртканнарның өг-бүлелеринге дуза кадар штабты тургузар

Сентябрь 27-де, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг политиктиг партияларның удуртукчулары база активчилери-биле ужурашкаш, республикадан мобилизацияже кыйгырткан чурттакчыларның өг-бүлелеринге дуза кадар чаңгыс аай төптү тургузар саналды киирген. Губернаторнуң бодалы-биле алырга, партиялар болгаш партийжилер долу эвес мобилизацияны эрттирери-биле холбашкан, ооң иштинде ТШО киржикчилериниң төрел болгаш чоок кижилеринге дузалажыр айтырыгларны доктаамал база тала тыртпайн контрольдап шыдаар.
Владислав Ховалыг ол ажылдарны кылыр дээш, партияда бактаап турарын бичии када уттуп, шериг албанынче кыйгырткан чаңгыс чер-чурттугларывыстың өг-бүлелерин деткиир регионнуң штавынче каттыжарын саналдаан.

«Кажан олар дайылдажып турда, өг-бүлелери берге айтырыглары-биле боттары артып калбаанын дайынчылар билген турар ужурлуг. Ниитилел болгаш күрүнеден онза сагыш човаашкын база карактаашкынны оларга магадылаар херек. Бот-боттарынга дузалажыры – бистиң чонувустуң чаагай чаңчылы» — деп, республика баштыңы демдеглээн.
Республиканың чаңгыс аай штавынче шупту партиялар төлээлерин киирер. Волонтержу активти: улуг болгаш бичии командаларны, мобильдиг бөлүктерни, күш-ажылчы отрядтарны хевирлээри – оларның сорулгазы. «Мобилизацияже кыйгырткан хамаатыларның өг-бүлелеринге сеткилиниң ханызындан бөдүүн, буянныг, ажыктыг ажыл-херектери-биле дузалажыр амгы үениң тимуржулары-дыр ийин» — деп, Владислав Ховалыг тайылбырлаан.

Республиканың эрге-чагыргазы бар-ла аргалар-биле штабтың ажылын социал ведомстволар база структуралар деңнелинге деткиирин Тываның Баштыңы аазаан. Волонтерларның ажылын организастаарынга херек бүгү дыңнадыгларны – өг-бүлелерниң даңзызын, дузаламчыга хереглелин дамчыдып бээр. Эрге-чагырга органнары херек апарза, материал-техниктиг аргалар база курлавырлар-биле хандырарынга белен.

Тываның ОНФ-тиң удуртулгазы, «Чаңгыс демниг Россия», «Чөптүг Россия», ЛДПР, КПРФ база «Чаа кижилер» политиктиг партияларның регион салбырларының баштыңнары Владислав Ховалыгның инициативазын бүрүнү-биле деткээн. Республика Баштыңы күш-ажыл болгаш социал политика сайыды Эдуард Санданга штабты удуртур даалганы берген.

Тыва Чазак

Предыдущая запись
На фоне частичной мобилизации активизировались мошенники
Следующая запись
Мари в Стране чудес
Меню