Владислав Ховалыг: «Ада-иелер харыысалгалыг болуру чугула»

Бөгүн чаңчыл езугаар Делегейде уруглар камгалалының хүнүн демдеглеп турар. Бо хүнде назы четпээн уругларның эрге-ажыын камгалаары дээн ышкаш айтырыглар чидии-биле тургустунар. Бичии чаштарның байырлалында Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг мынчаар чугаалаан:

«Бүгү делегейниң уруглар камгалалының хүнү үрде манаан чайгы сезонну ажыдып турар. Чайгы дыштанылгалар эгелээни-биле уругларның хостуг үези көвүдээн. Ада-иелер, уругларны азырал-хайгааралга алган опекуннар чүден артык харыысалгалыг болуру чугула.

Республиканың девискээринде 150 уругларның чайгы дыштанылга лагерьлерин ажыдарынга белеткээн. Оон аңгыда уругларны сонуургалдарының аайы-биле чүге хаара тудуп болбазыл. Суурларга оюн-тоглаа төптери ажылдаар, аңаа улуг кижилерниң хайгааралының адаанга чаштар өөрүшкү-маңнайлыг, боттарынга ажыктыг үени эрттирип болур. Ол чүгле чаштарның сайзыралынга эвес, а чайгы үеде оларның айыыл чок чоруун база хандырар.

Бөгүн эвээш эвес хемчеглерни эрттирерин планнаан. Уругларга шупту чүве солун болгай. Республиканың кожуун, хоорайларынга янзы-бүрү мөөрейлер, оюннар, эстафеталар, театржыткан көргүзүглер болгаш креативтиг мастер-класстар болур».

#июнь1 #уругларкамгалалыныңхүнү

Предыдущая запись
Кандан НАН-ХОО: төрээн чуртунуң бичии камгалакчызы
Следующая запись
Чөөн-Хемчикте чаштар хүнү
Меню