Уругларны өөредилге номнары-биле чепсеглээри

599

Школаларның база бир чидиг айтырыгларының бирээзи өөредилге номнары болуп артпышаан. Бо байдал кожууннарда кандыгыл? Чөөн-Хемчик кожууннуң Өөредилге эргелелиниң харыызын #Тыванын_аныяктары солуннуң шаттан дашкаар корреспондентизи сонуургап көрген:
— Чөөн-Хемчик кожууннуң өөредилге организациялары чыл санында номнарны көрдүнген акша-хөреңги-биле садып ап турар. Чижээлээрге, 2019 чылда 4107 экз. номну — 1473095р.58к., 2020 чылда 2018 экз.номну — 857106р.10к. түңге саткан. Ындыг-даа болза, чылдан чылче өөредилге албан черлерин ном-биле хандырары 100 хуу эвес болуп турар, чүге дизе чамдык өөредилге-методиктиг комплектилер чаа стандарттар езугаар долу солуушкунда таваржып турар. Бо чылын эге школаның номнарын долузу-биле солаан. Ол дээрге математика, бойдус делегейи, орус дыл, төрээн дыл, литературлуг номчулга номнары болур.
Биболетованың англи дыл номундан шупту Быкова болгаш Ваулинаның өөредилге номнарынче шилчээн, Россияның төөгүзү Даниловтуң номундан Арсентьевче шилчээн дээш оон-даа өске. Бо өөредилге номнарының өртээ аар, ынчангаш школа чаңгыс чыл дургузунда шупту номнарны садып алыр аргазы чок. Ниитизи-биле кожуунга өөредилге номнары садып алырынга 14985156 рубль херек.
Бо өөредилге чылында Тываның Өөредилге болгаш эртем яамызының негелдези езугаар электроннуг номнарны ажыглалче киирип эгелээн. Электроннуг номнарны ажыглаарынга таарымчалыг байдалды тургузары-биле, школаларда амгы үениң херекселдери-биле дериттинген «Өзүлдениң точкалары», «Чурагайлыг өөредилге хүрээлеңи» кабинеттерни ажыдып турар. Ынчангаш саазын кырында өөредилге номнары 70% хандырттынган, а арткан 30% номнар электроннуг хевирге хандырттынар. Электроннуг номнарның эпчок талазы – ону чүгле онлайн-ажыглаары болур. Амгы үеде электроннуг номнарны ажыглалче киирер ажыл адакталган. Кожуунда уругларны өөредилге номнары-биле чепсеглээр ажыл долузу-биле күүсеттинип турар.

Чурукту Интернеттен алган.

, , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
Следующая запись
На «Уроке цифры» дети будут программировать беспилотники
Меню