Уруглар чемгерилгези

605

Улуг-Хем кожууннуң школаларында чурттуң Президентизи В. Путинниң айыткалы езугаар чаа өөредилге чылындан эгелеп, 1-4 класстарның өөреникчилерин халас изиг чем-биле чемгерип эгелээн дугайында медээни #Тыванын_аныяктары солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизи Алена Нан-Хоо билип алган. Ук кожуунда амгы үеде 4396 өөреникчи бар, оларның 467-зи бирги классчылар, а 1-ден 4 класска чедир 1795 өөреникчи бар. Уругларны чемгерериниң дугайында чөпшээрелди шупту школалар алган. Сентябрь 7-ниң хүнүнден тура, эге класстарның уругларын изиг чем-биле чемгерип эгелээн. Эрткен неделяда чүгле Шагаан-Арыг хоорайның дугаары 1 школазында дериг-херексел чедишпезинден 1-ги классчыларны чемгерип турган. А чамдык школаларда уруглар 2 аңгы ээлчегде чемненип турар.
Бо неделяда Улуг-Хем кожууннуң шупту школалары 1-ден 4 класска чедир уругларны изиг чем-биле 100 хуу чемгерип эгелээнин сагындыраал.
Алена НАН-ХОО.

, , , , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
Следующая запись
Безработные родители получат по 3 000 рублей на ребенка
Меню