Тываның Баштыңы Хоорай хүнү-биле байыр чедирген

Бо хүн, сентябрь 10-да, Тываның найысылалы Кызыл хоорайның төрүттүнген хүнүн демдеглеп эрттирип турар бис. Хоорай хүнүнүң байырлыг ажыдыышкынынга Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг чылыг сөстерни чугаалаан.

«Бо хүн чүгле Кызыл хоорайның чурттакчыларының эвес, а бүгү Тываның байырлалы болур. Кызыл хоорай-биле кижи бүрүзү ажыл-ишчи, культурлуг, өг-бүле талазы-биле сырый тудуш харылзаалыг болгай. Мен бодум база Бай-Тайгага төрүттүнген-даа бол, 30 чыл бурунгаар дээди өөредилге черин доозуп алганым соонда, Тываның найысылалынга ажыл-ишчи оруумну эгелээн мен.

Кызыл хоорайга мугур 100 чыл бурунгаар аныяк-чалыы Тыва Арат Республиканың Чазааның тургустунганы онзагай. Шак ынчалдыр көңгүс чалыы 8 харлыг назынында хоорайывыс республиканың найысылалы апарганы ол.

Амгы үеде Тываның Чазаа найысылал хоорайның хөгжүп-сайзыраарынга улуг деткимчени көргүзүп турар. Республика бюджединден күрүне программаларын боттандырар кылдыр үндүрттүнүп турар инвестицияларның 60 ажыг хуузу Кызыл хоорайга онаажып турар. Кызылга чурттаар оран-сава тудуун шапкынчыдарынга таарымчалыг байдалдарны тургузуп турар бис, оларның бир дугааргы чадазы – «Мөңгүн» деп чаа микрорайонну тудуп, тургузары болур» — деп, В. Ховалыг чугаалаан.

Тываның Баштыңы оон аңгыда бо чылын Кызыл хоорайны «Арыг агаар» деп федералдыг программаже кииргенин онзалап айыткаш, ук программа хоорайның агаарын арыглаарынга дузалаар ужурлуг деп медеглээн.

«Бис боттарывыс талавыстан хоорайның чурттакчыларының эгелекчи саналдарын боттандырарынга деткимче-дузаны көргүзерин кезээде кызыдар турар бис, чонувустуң буянныг херектерге киржиринге кезээде белен болуп турары өөрүнчүг-дүр.

Кызыл хоорайның чурттакчыларынга байырланчыг сеткил-хөөннү, өөрүшкүнү, аас-кежикти болгаш чаагай ажыл-херектеринге чедиишкиннерни күзедим! Өг-бүлелериңерге кезээ шагда амыр-тайбың, энерел сеткил болгаш байлакшыл доктаап турар болзун! Байырлал-биле, эргим чонум, Хоорай хүнү-биле!» — деп, Владислав Ховалыг чугаазын дооскан.

Бистиң корр.
А. Тюлюштуң тырттырган чуруктары.

Шын Солун

Предыдущая запись
В Туве за ходом выборов следит Центр общественного наблюдения
Следующая запись
Сан-чурагайлар
Меню