«Тывахарылзааинформ» ажылдакчыларының бирги классчы уругларынга белектерни тывыскан

Билиглер хүнүн таварыштыр база чаа өөредилге чылының эгелээни-биле, ажылдакчыларының бирги классчы уругларынга белектерни тыпсыры компанияның чаагай чаңчылы апарган. Бо чылын республиканың шупту салбырларындан «Тывахарылзааинформ» компанияның ажылдакчылары 26 уруг-дарыын бирги классче үдээн.
Уруг бүрүзү Сылдыс Хертектиң холундан өөредилге херекселдерин алган. Бичии чаштарга чигирзиг белектер чокта, кайыын боор. Өөредилге херекселдери-биле долган рюкзактардан аңгыда, чигирзиг белектерни база чаштар өөрүшкү-биле алганнар.
Бирги классчыларга болгаш оларның ада-иелеринге Сылдыс Хертек чаа өөредилге чылының эгези-биле байырны чедирген. Компанияның директору чыглып келген чаштар-биле хөглүг чугаалашкан. Удуртукчу чаштарны чаптап, «мээң уругларым» деп адап турган. Ынчанмайн канчаар, улуг коллектив, шынап-ла, чаңгыс демниг, найыралдыг өг-бүле-биле дөмей.
Бирги классчылар чүгле беш демдектерге өөренирин аазааннар. Алдар Хунан-Кара Кызыл хоорайның 8 дугаар школазынче өөренип кирген. «Садикте эштеримни, кижизидикчи башкыларымны утпас мен. Школага база солун болур боор деп бодап тур мен. Мээң клазымда 40 кижи бар» — деп, ол чугаалаан.
Уруг-дарыын билиглер делегейинче үдеп тура, ада-иелер шыдамыккай болурун Сылдыс Хертек күзээн. «Хүндүлүг ада-иелер! Уругларыңарны аңгы-аңгы угланыышкыннар-биле сайзырадырыңарны күзээр-дир мен. Чаштарывыска кичээнгейлиг болуп, оларга ынак болуру чугула. Кончуп болбас. Уруг бүрүзү онзагай. Чүгле силерниң ынакшылыңар-биле олар амыдыралга чедиишкиннерни чаалап алыр» — деп, удуртукчу түңнээн.

«Тывахарылзааинформ» компанияның информациязындан
Алена НАН-ХОО белеткээн.
Чуруктарны компанияның парлалга албаны берген.

#тывасвязьинформ_поздравляет #тывасвязьинформ_гордится #тывасвязьинформ_твоя_республика_твой_оператор #тывасвязьинформ_республиканский_оператор_связи #тси_наш_любимый_абонент #первоклашки_тси

Предыдущая запись
Чодураа суурда спортчу школага чаа котельнаяны тудар
Следующая запись
Терроризму нет!
Меню