Төрээн чуртувус дээш

#тыванын_аныяктары_#СвоихНеБросаем #ZaРодину #ZaМир

Ырак черде албан-хүлээлгезин эрттирип четкен тыва шериг оолдарны деткип, ТР-ниң Аът федерациязының удуртукчузу, патриотчу Таймир Сарыглар бодунуң бодалын илереткен:
— Бис шупту Тывавыска, Россияга ынак бис. Бистиң чуртувус — өндүр улуг, аңаа чигзинген херээ чок. Спортчуларывыс делегей чергелиг ареналарга «тутчу» бээрге, олар дээш кайы хире сагыжывыс аарыыр ийик бис. Делегейде бистиң культуравысты алдаржып чоруур артистеривис дээш канчаар магадаар ийик бис. Кажан Арат шөлүнүң мурнундан бистиң шериглеривис чыскаалыпкаш эртерге, кайы хире чоргаарланыр ийик бис.

Шупту тайбыңны күзеп турар! Ынчалза-даа Россия, бистиң шериглеривис, амгы үеде ол тайбыңны чедип ап турар. Шуптувуска, чүгле Украинага эвес.
Ынчангаш чаңгыс чер-чурттугларывысты – шериг оолдарывысты деткиири чугула деп бодаар мен. Ол бистиң талавыстан дуза-дыр. Шуптуңарны кыйгырдым! #Мысвоихнебросаем!

P.S. Дүүн орай кежээ багай медээни бүгү тыва чон хүлээп алган. Бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс, тыва аныяк оолдар, Росгвардияның ажылдакчылары албан-хүлээлгезин күүседип чорааш, амы-тынындан чарылган. Оларның чоок кижилеринге шупту тыва чон качыгдалын илередип турар.
Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Спасатели Тувы. Z — защита
Следующая запись
За мир!
Меню