Төлевилелдер аныяк өг-бүлелерге улуг дөгүм болган

521

«Төп-Азия регионнарының кижи ниитилелиниң күш-шыдалы: сайзыралдың келир үези» деп Бүгү-россияның эртем-практиктиг конференциязы дүүн ажылын эгелээн. Эртемденнер тема аайы-биле беш аңгы бөлүкке чарлып алгаш илеткелдени кылганнар. Аңаа регионда күш-ажыл, чоннуң ажыл чок чоруу, күш-ажылчы организацияларның чаа хевирлерин тургузары, тус черлерде ядыы-түреңги чоруктуң чидиг айтырыглары болгаш ону ажып эртериниң кол чылдагааннары, демографтыг байдал болгаш Төп-Азияның регионнарында миграция дээш оон-даа өске чидиг айтырыгларны, ону шиитпирлээриниң аргаларын чугаалашканнар.
Илеткелдер соонда беш аңгы бөлүкке көрген айтырыгларны түңнеп чугаалашкан. Регионда түреңги ядыы чорук кургаг саннар-биле илереттинген-даа болза, моон соңгаар ындыг айтырыг тургустунуп келбези-биле, саң-хөө талазы-биле билигни школадан эгелеп уругларга өөредир деп шиитпирни үндүрген. Удавас школага саң-хөө билии (финансовая грамотность) деп кичээл немежир. Оон аңгыда херээжен кижини шын, чараш бүдүштүг, эр кижини эрсиг, өг-бүлезиниң даянгыыжы кылдыр бичиизинден эгелеп кижизидер болганда, аңаа хамаарышкан немелде кичээлдерни, бичии номчугаштарны кылыр. Шаг-үениң аайы-биле чаа сөстер хөйү-биле немежип турар болганда, терминнер комитедин катап тургузар. Келир үеде шыырак очулдурукчуларны белеткеп, оларның ажык-дузазын бедидер дээш оон-даа өске чугула айтырыгларны шиитпирлээрин түңнеп чугаалашкан.
Кандыг-даа айтырыгны чугаалажып турда, тыва национал культура, езу-чаңчылдарга келирин илеткелдиң киржикчилери демдеглээн. Тыва дыл, тыва езу-чаңчылдар, национал чоргаарал дириг, күштүг хевээр дээрзи ам база бадыткаттынган. Тыва чон чүс-чүс чылдар тургузунда көдээ ажыл-агый, мал-маган өстүрүп келген. Кажан берге 1990 чылдар келирге, чон боттары-ла бурунгу ажыл-агыйынче эглип келгени чоргааранчыг. Малывыстан халбактаныр болзувусса, саң-хөө талазы-биле кандыг-даа бергелерге торулгас бис. Ооң бир бадыткалы «Аныяк өг-бүлелерге – кыштар», «Чаа сорук» төлевилелдери аныяк өг-бүлелерге улуг дөгүм болган.

, , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
Следующая запись
Билип алыры артык эвес: оваадай вирус халдавыр аарыы
Меню