Сургуулдарга төрээн дылын өөредир

✅ Тыва дыл хүнүн эрттирер дугайында саналды Тываның улустуң чогаалчызы Александр Даржай 2016 чылда киирген. Республиканың ынчангы удуртулгазы чогаалчының санал-бодалын үнелеп көргеш, ноябрь 1-ни Тыва дылдың хүнү кылдыр чарлаан. Оон бээр тыва дылдың салым-чолу, сайзыралы дээш үлүг-хуузун киирип чоруур башкылар, эртемденнер, журналистер база бүгү тыва чон янзы-бүрү хемчеглерни, эртем-практиктиг конференцияларны эрттирип эгелээн.
Хемчеглер чүгле ноябрь 1-ниң хүнү-биле кызыгаарланмайн турары билдингир. Бо чаа өөредилге чылында (2021-2022) республиканың ортумак профессионал өөредилге черлеринде тыва дыл кичээлдери болуп эгелээнин сагындыраал. «Тыва дыл болгаш харылзаалыг чугаа сайзырадылгазы» деп чижек программаның боттандырылгазы езугаар Ак-Довурактың даг техникуму, Тываның ус-шеверлер техникуму, Тываның политехниктиг техникумунда төрээн дылдың башкылаашкынын чорудуп турар.
Тыва дыл кичээлдеринге сургуулдарны төрээн дылының байлаан шиңгээдип ап, ону камнап, байыдып, сайзырадып, чонунуң аразынга бокталдырбайн, арыг эдилээринге өөредир. Оон аңгыда, аас болгаш бижимел чугаага, албан-херек документилерин шын тургузуп билир болгаш аңаа чоргаарланып чоруур сеткилди оттурар ажыл чоруттунар.
Чогаадыкчы бижимел ажылдардан аңгыда, номчаан чүүлдеринге, көрген шиилеринге, теледамчыдылгаларынга үнелелдер бээринге чаңчыктырар, дискуссия болгаш диспуттар үезинде бодунуң бодалдарын боттуг барымдааларга үндезилеп, бадыткап билиринге өөредир. Чугаа культуразынга хамаарышкан айтырыгларны катаптап тура, үннерни болгаш сөстерни шын адаарын чедип алыр. Чугаазынга диалектизмнер, жаргонизмнер, кара чугаа сөстерин ажыглавазынга өөредир.
Алена НАН-ХОО.
Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Чыл санында башкы мергежилди чедип ап турар аныяктар хөй
Следующая запись
 ДЕТСТВО В ПОГОНАХ
Меню