Шериг оолдарывыска боттуг дуза чедирер фонд

Сентябрь 21-де бүгү чуртка долу эвес мобилизация чарлаттынган соонда, регионнарга, ооң иштинде Тыва Республикага ук хүлээлгени болур-чогууру-биле боттандырарын организастаар ажыл чоруттунуп эгелээн. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг курлавырда шериг оолдар чыыр ажылды хоойлуга дүүштүр, оларның эрге-ажыктарын кичээп тургаш, чорударын удаа-дараа негеп келген. Ооң-биле чергелештир кыйгыртыышкын-биле келгеннерниң өг-бүлелеринге болгу дег деткимчени дарый көргүзүп эгелээрин база дааскан.

Бо хүннерге дээр ачы-дуза чедирилгези хөй янзы угланыышкыннарга чоруттунуп келгенин удаа-дараа бижип келген бис. Бо удаада ачы-дуза чедирилгезиниң база бир угланыышкынын тайылбырлаар-дыр бис – шеригже келдирткеннерге база тускай операцияда киржип турар оолдарга боттуг дуза чедирери.

Чоннуң-даа талазындан, удуртукчуларның-даа, албан-организация черлери-даа шак ол сорулга-биле акша-көпеекти чыып, шериг оолдарга херек чүүлдерни саткаш, чорудуп, “кызыл коштарны” база организастап келген болгай. Ооң-биле чрегелештир шак мындыг ачы-дуза чедирилгезин чурумчудары база негеттинип келгени билдингир. Ынчангаш тускай шериг операциязында киржип турар шериг оолдарга дуза чедирери-биле саң-хөө деткимче чыыр ажылды төпчүткен черлерниң бирээзи — “Деткимче” деп ачы-дуза чедирер фонд болу берген.

“Бистиң фондувус бо чылын июнь айда тургустунган – деп, фондунуң удуртукчузу Артыш Иргит тайылбырлаан. – Алыс эгезинде чонга социал ачы-дуза, деткимче чедирери-биле тургустунган турган бис. Ынчалза-даа тускай шериг операциязынга, шериг оолдарывыска, долу эвес мобилизация-биле келдирткен оолдарга боттуг дуза хереглеттинип турар апарганын көрүп, билгеш, республиканың удуртулгазының даалгазы-биле ажылывысты ынаар угландыра бергенивис бо. Бо хүнде шериг оолдарывыска деткимче боор кылдыр техниктиг херекселдер (квадрокоптерлер, рация, дүне караңгыда көөр херекселдер, дизель-биле ажылдаар генераторлар…) база тускай операцияга киржиринге таарымчалыг чылыг идик-хеп садар ажылды чорудуп тур бис. Чурттуң Камгалал яамызы шериг оолдарга чугула херек идик-хеп, дериг-херексел аймаа-биле бүрүн хандырып турар, ынчалза-даа курлавыр, артыкшыл черле турары чугула, ынчангаш бистиң, чоннуң, талазындан деткимче черле херек апаар”.

Фонд бир дугаар ээлчегде республикада улуг дээн бүдүрүкчү компаниялар-биле (алдын-тывыш черлери, улуг сайгарлыкчылар, бүдүрүлге черлери…) харылзашкаш, оларга ачы-дуза чедирерилгезинге киржирин саналдаан. Оларга албан-организация черлери база улажы берген. Ынчангаш шак бо кээп турар саң-хөө дузаламчы “Деткимче” регионалдыг фондуда чыглып, оон улаштыр шериг оолдарже боттуг дуза, дериг-херекселдер, идик-хеп аймаа кылдыр чоруп эгелээн.
“Бис анаа-ла боттарывыс ол-бо чүүлдерни сада бербээн бис – деп, Артыш Иргит демдеглээн. – Чогум чүү ылап херек болуп турарын 55-ки мотоадыгжы (даг) бригадазындан, шериг комиссариадындан, шериг оолдарның боттарындан айтырып ап турар бис. Бо мобилизация-биле келдирткен оолдарга база чүү чугула херек болуп турарын даңзы кылдыр биске чорудуп берген, ол езугаар кирген акшага саткаш, чорудуп эгелээн бис”.

“Деткимче” фондузунче тускай шериг операциязында киржип турар оолдарга база ам аңаа киржири-биле аъттаныпкан курлавыр шериглеривиске ачы-дуза чедириксээр улус акша-хөреңгини шилчидип болур.

Фондунуң агар саны:

Наименование организации: Региональный фонд по реализации социальных и культурных проектов «Содействие»
ИНН 1700004517
КПП: 170001001
ОГРН: 1221700001687
ОКВЭД: 64.30
Номер счёта: 40703810304000001888
Корреспондентский счёт: 30101810500000000816
БИК: 045004816
КПП Банка: 540643001
ИНН Банка: 7744000912
Наименование банка: Сибирский филиал Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк»
Назначение платежа: Пожертвование для проведения мобилизационной кампании в Республике Тыва. НДС не облагается.

Чуруктарны интернеттен алган.

#шын

Предыдущая запись
#МыВместе, а значит, непобедимы!
Следующая запись
Тувинская этнографо-антропологическая экспедиция
Меню