Шаңчыга Иелер хүнүн демдеглээн

Иелер хүнү республикага массалыы-биле эрттирип турар. Ук байырлал кымны-даа тоомча чокка арттырбас. Республиканың кожуун-сумулары ие кижиге чоргааралды, ынакшылды илередип, янзы-бүрү хемчеглерни эрттирбишаан. Бо удаада #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязы Чаа-Хөл кожуунда ырак-узак Шаңчы суурда көдээ билбиотеканың эргелекчизи Есения Ендан-биле харылзашкан. Ол Шаңчының амыдыралын мынчаар таныштырган:

— Бо хүннерде «Хозяюшка» бөлгүмнүң идепкейжилери-биле суурнуң билбиотеказынга «Ава дугайында ырылар» литературлуг кежээни эрттирген бис. Бүдүн кежээ дургузунда ава дугайында чылыг-чымчак, уяранчыг ырылар куттулган. Авага тураскааткан байырлыг кежээге ие кижини алгап-мактаан «Пусть всегда будет мама» деп таныштырылганы кылган.
Байырлыг кежээге Шаңчы ортумак школазының орус дыл болгаш тыва дыл, литература башкылары Светлана Хомушку, Орланмаа Канзываа, көдээ ажыл-агыйның хоочуну Светалана Тулуш идепкейлиг киришкеннер.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

#БиблиотекиТувы
#БиблиотекиЧааХольскогокожууна
#Шанчинскаясельскаябиблиотека
#Деньматери

Предыдущая запись
Благотворительный концерт в поддержку СВО собрал более полутора миллиона рублей
Следующая запись
Ол — эң-не шынчы эш
Меню