Сергей Ондар: Тываның көдээ ишчилери тускай шериг операциязында киржип турар оолдарның өг-бүлелеринге дузалаар

Бүдүн чуртта долу эвес мобилизация эгелээни-биле, Тываның чурттакчы чону тускай шериг операциязында киржип турар чаңгыс чер-чурттугларының өг-бүлелеринге ачы-дузаны чедирип эгелээн. Ол дугайында республиканың Көдээ ажыл-агый яамызының сайыды Сергей Ондар мынчаар тайылбырлаан:

— Долу эвес мобилизация үезинде бистиң көдээ ажыл-агый адырының ишчилери чаңгыс чер-чурттугларының өг-бүлелеринге дузалаар күзелин илереткен. Чижээлээрге, 50 тонна картофельди, 5-10 тонна капустаны бо хүнде бээринге белен. Оон аңгыда республиканың курлавырындан 56 тонна далганны тускай шериг операциязынче чорутканнарның өг-бүлелеринге 1-1 шоодай кылдыр үлээр. Тывада көдээ арат ажыл-агыйларының даргалары, малчыннар, губернатор төлевилелдериниң киржикчилери-биле ам-даа чугаалажып турар бис.

Ооң-биле чергелештир республиканың девискээринде херээженнер, адалар чөвүлелдери дээн ышкаш хөй-ниити организациялары шериг оолдарга чылыг хептерни белеткеп эгелээн. Тыва чеңи чоктар, чылыг уктарны херээжен чон аргып, даарап турар. Эң ылаңгыя бо үеде чылыг уктар кончуг херек. Республиканың складтарында хой дүктери бар, ону кожуун бүрүзүнге дамчыдып, херээжен чонну чылык уктар аргыыр кылдыр дилээр бис. Оон аңгыда тускай шериг операциязында киржип турар оолдарның өг-бүлелеринге бир-бир хойларны бо хүннерде дамчыдар, бо ажылды кожууннарда чорудуп эгелей берген.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Мари в Стране чудес
Следующая запись
Алексей Тюлюш: Чөөн-Хемчикте ТШО-да киржип турарларның өг-бүлелеринге дузалаар ажыл эгелей берген
Меню