СЕРЕМЧИДЕ ХОРАМЧА ЧОК

Каң-оол Даваа, Тыва Республиканың Дээди Хуралының даргазы:

— Бөгүн дыка хөй хууда болгаш күрүне албан черлериниң интернет четкизинге ажылын организастап чорударынга ажыглап турар серверлери канчаар-даа аажок хөй киберхалдаашкыннарга таваржып турар. АКШ-тың болгаш Украинаның тускай белеткээни киберүүлгедикчилер бистиң чурагайлыг сервистеривисти сандан үндүрерин оралдажып турарлар. Ол бүгү кандыг-ла-бир оон-даа улуг, оон-даа хоралыг киберүүлгедигни боттандырарының бүдүүзүнде карак чагган, будалдырган хөделиишкиннер бооп болур. Улустуң хууда сан-медээзин оорлап алгаш, олар ону коргудуушкуннуң болгаш нүгүл тарадылгазының чепсээ кылдыр хуулдуруп ап болурлар. “Серемчиде хорамча чок” дижир, ынчангаш шупту чаңгыс чер-чурттугларывысты соцчеткилерде реклама хевирлиг кылдыр дамчып кээп турар чүүлдерге бүзүревезинче кыйгырдым.

Харалаан, дыка хөй кижилер барыын чүктүң меге медээзинге алзып, бистиң чуртувустуң болгаш шериивистиң удуртулгазының хөделиишкиннеринге дадагалзап эгелеп болурлар. Ындыг чүүл турбас ужурлуг! Россия бөгүн чүгле Украинаның чепсектиг күштеринден эвес, а барыын киберүүлгедикчилерден база камгаланып турар. Чүгле боттуң кижилеринге бүзүрээр херек!

Предыдущая запись
Тываның студентилери гуманитарлыг дузаны чедирген
Следующая запись
Владислав Ховалыг: Дорогие женщины, знайте – мы гордимся вами!
Меню