Сентябрь 9-тан 16-га чедир Тывага хуусаа бетинде бадылаашкын эртер

Республиканың соңгулда комиссиязының медээзи-биле алырга, ниитизи-биле 11 муң хире кижи хуусаа бетинде бадылаашкынга киржир. Ол дээрге шупту соңгукчуларның 4,8 хуузу болур. Бо хүннерде чедери берге, ырак Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл сумузу база ыраккы Тере-Хөл кожуунда бадылаашкын эгелээн. Тываның СК даргазы Олег Фортунаның дыңнатканы-биле, шак ындыг ырак-узак черлер 100 чеде бээр. Хуусаа бетинде бадылаашкынны организастаары-биле транспорттуң янзы-бүрү хевирлерин киириштирген. Соңгулда комиссиязының участок төлээлери-биле кады хайгааракчылар болгаш эрге-хоойлу органнарының ажылдакчылары үнүп турар. Бадылаашкын санитарлыг нормаларның дүрүмү езугаар болур.
Оон аңгыда бо соңгулда үезинде бир-ле дугаар хайгааракчы-блогерлер участоктарга ажылдаарын сагындыраал. Оларның саны 70 хире кижи болур.
#досрочноеголосование #наблюдатели_блогеры #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Блогер-хайгааракчы: Соңгулда участоктарындан ажык-чарлыг медээлерни көргүзер
Следующая запись
Спорт — амыдыралдың нормазы
Меню