Сагыш-сеткилиңерге тайбыңны болгаш бүзүрелди кадагалаңар

Сузунмаа Кужугет, блогер, аныяк сайгарлыкчы:

«Эки чүүлге бүзүрел, чырык келир үеге бүзүрел, төрээн чуртувуска бүзүрел, чазак-чагырганың сарыылдыг чоруунга бүзүрел.
Мээң чуртталгамда кандыг-даа байдалды хүлээп ап, дүвүрелди оожургадыр принциптерим бар:
✅Чуртталгада шупту чүүлдер өй-шаанда болуп турар, канчаар херек болдур ынчаар болур
✅Чүү-даа чүве болур болза, чүгле эки
✅Айтырыгларны тургустунуп келген аайы-биле шиитпирлээр
✅Кажан чүнү кылырын билбес болзуңза, чүү херек-тир – ону кылыр

Амгы үениң боттуг амыдыралында шуптувуска ындыг амыр эвес. Коргуушкун, муңгарал, кандыг-даа арга чогу дыка хөй күштү ап турар. Мен база шак-ла ындыг байдалда мен.

Таргетирлиг рекламаның көвүдээнин, янзы-бүрү капсырылгалардан, чаттар, пабликтерден дыңнадыышкыннар, комментарийлер көвүдээнин эскерип турар мен. Ында шупту Россияга, Президентивиске, российжи шеригге, бот-боттарывыска көөр хөөн чок чорукту оттурган, чон ортузунда дүвүрээзин көдүрген бижиктер бар. Ынаар дыка хөй акша-хөреңги чарыгдаттынып турарын билип тур мен. Ону бир-ле кижи акшаландырып турар. Ындыг болганда, биске дүвүрелди оттурары бир-ле кижиге херек болганы ол-дур.

Долгандыр туттурган, балыгланган солдаттар, өлүрткен кижилер дугайында фейк материалдар дыка хөй. Бир эвес силерниң чоок кижилериңер Украинада болза, оваарымчалыг болуңар. Боттарга солдаттар дугайында медээ чорутпаңар. Амгы үеде информастыг дайын чоруп турарын билир ужурлуг бис.
Чүгле шын медээлерге бүзүрээлиңер.

Тускай операцияны чорудар дугайында шиитпирни хүлээп алыры ындыг амыр эвес деп бодаар мен. Бир эвес өске арга турган болза, ону кым-даа кылбас. Эки түңнелге бүзүрээр мен.

Предыдущая запись
Тыва Донбасстың чурттакчыларынче гуманитарлыг дузаны чоруткан
Следующая запись
АКШ-тың болгаш Украинаның кем-херек үүлгедикчилери кибератаканы чорудуп турар
Меню