Россияның шериг албан-хаакчылары шын орукта

Херел Күжүгет, «Эр мөзү-бүдүш школазының» дагдыныкчызы:

«Турскай шериг операциязының болуушкуннарын ам-даа көрүп турар мен. Украинаның удуртулгазы бүдүү хөделбишаан хевээр: кортук болгаш кара сагыштыы-биле. Бо хүннерде ам база чурттуң мурнуу талазынче халдаашкыннар дугайында меге медээлерни тарадып турар.
Олар российжи шериглерниң хостап кааны девискээрлеринде чурттап турар хамаатыларны коргудуп эгелээн. Украинаның камгалал сайыды сая-сая армия кээр деп медеглээн, а премьер-министр «Россияга хамааржыр» девискээрлерге удур шаап халдаашкын болурун дыңнаткан болгаш, чонну оон дезип көжерин сүмелээн. Байдал утка чок деп билдингир. Чүге дизе шериг талазындан алыр болза, кым-даа ону ажык чарлавас турган. Херек кырында ол уттурган таланың кылдынныглары-дыр, олар сөөлгү тыныжындан боттарының күчү чогун агарттынып чыдар.

Тайбың чурттакчы чонну коргудары – Киевтиң эрге-чагыргазының чаңгыс-ла арткан базымы. Россияның шериг албан-хаакчыларынга чүгле бурунгаар чорукту күзедим, удурланыкчылар аштырып турар».

#Своихнебросаем #ЗаРоссию #тыва #кызыл

https://vk.com/assrtuva1975

Предыдущая запись
Студенческие отряды присоединились к восстановлению мемориального памятника в ДНР
Следующая запись
Елена Достай: чаа спорт мастери немешкен
Меню