Россияда Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү

Бо чылдың июнь 28-тиң хүнүнде чурттуң Президентизи июль 8-тиң хүнүн Россияда Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнү кылдыр доктааткан. Ооң мурнунда чылдарда ол албан езунуң байырлалы кылдыр санаттынмайн турган. Ынчалза-даа чыл санында база бир чугула байырлал — Өг-бүле, ынакшыл болгаш шынчы чоруктуң хүнүн демдеглеп турган. Байырлалдың төөгүзүн алгаш көөр болза, ол 2008 чылда, Россияга Өг-бүле чылын чарлаанда, тывылган.

Россияның девискээринге 2016 чылдан бээр «Чылдың өг-бүлези» мөөрей эртип турар. Ында «Хөй ажы-төлдүг өг-бүле», «Аныяк өг-бүле», «Көдээ суурда өг-бүле», «Россияның алдын өг-бүлези», «Өг-бүле – чаңчылдарның кадагалакчызы» номинациялар кирип турар. Тыва Республикада бүгү Россия чергелиг мөөрейде чыл санында киржип турар өг-бүлелер хөй. Оларны «Тываның аныяктары» солунга чаңгыс эвес удаа бижээн бис. Бо удаада база мөөрейниң киржикчилерин таныштырар-дыр бис.

💚🌼Белек, Айнара Даржааларның өг-бүлези 4 ажы-төлдүг. Белек Даржаа — хөгжүмчү, тыва улустуң тоолдарын ыдар, «Эртенги хүн» фольклорлуг ансамбльдиң удуртукчузу, национал херекселдер кылып чазаар мастер. Айнара Даржаа — эге класс башкызы. Оларның ада-өгбези көдээге амыдырап, мал ажыл-агыйлыг чораан.

💚🌼Орлан, Елена Ширимелерниң өг-бүлези «Чылдың өг-бүлези» мөөрейге 2018 чылда киришкен. Ада-ие хөй санныг уруг-дарыын бот-боттарынга дузалажып чоруур кылдыр кижизиткен. Улуглары бичии дуңмалары дээш харыысалгалыг, чүгле бажың ажылынга эвес, а кижизидеринге база үлүг-хуузун улуглары киирип турар.

🌼💚Вячеслав, Аржаана Дупчурларның өг-бүлези база 2018 чылда «Чылдың өг-бүлези» мөөрейге киришкен. Дупчурларның өг-бүлезиниң ада-өгбези — хөй-ниитижи, салым-чаяанныг кижилер. Олар тыва чоннуң езу-чаңчылдарын катап диргизип, ону кадагалап-камгалаар, салгалдарга дамчыдар деп девиз-биле чурттап чоруур.

💚🌼Тахир, Милада Донгактар — үлегерлиг, спортчу аныяк өг-бүле. Олар элээдилер ортузунга кадык амыдыралды суртаалдап чоруур. Үш уруг-дарыының аас-кежиктиг ада-иези. Кандыг-даа өг-бүле ынакшыл болгаш бүзүрелде туттунуп чоруур деп, олар санап турар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#день_семьи_любви_верности #8июля #путин #указ #тыванын_аныяктары #тыва #молодая_семья💚;🌼

Предыдущая запись
Выездная комиссия военных ВУЗов Министерства обороны Российской Федерации завершила работу в Туве
Следующая запись
Монгуштарның үлегерлиг өг-бүлези
Меню