Российжилерниң Президентиге салган айтырыглары Тывага база актуалдыг

Дүүн Россияның Президентизи Владимир Путин дорт эфирге чурттакчы чоннуң айтырыгларынга харыылаан. Чурттуң баштыңынга российжилерден 2 сая чедир айтырыглар келген. Ында амыдыралдың янзы-бүрү айтырыглары кирген. Газ айтырыы, чурттуң экономиказы болгаш айыыл чок чоруу, уруглар пособиези дээш оон-даа өске. А айтырыгларны салып турган хамаатыларның назы-хары база аңгы-аңгы. Бичии школачылар-даа, аныяктар-даа, улуг назылыглар-даа бар. «Чаңгыс-даа айтырыг харыы чок артпас болурун чедип алыр бис» — деп, Путин дорт эфирниң эгезинде демдеглээн.
Россияның Президентизи В. Путинниң дорт эфир таварыштыр чон-биле харылзаазының дугайында Тываның Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг мынчаар чугаалаан: — Российжилерниң Президентиге салган айтырыглары Тывага база актуалдыг. Бисте база шак-ла ынчалдыр аъш-чем өртээ аартаан, социал пособиелер төлевирлери-биле шупту чүве эки эвес, чамдык школалар аварийлиг байдалда, республикаже газты киирери чугула. Бо дээрге бүгү Россияның чурттакчыларын дүвүредип турар айтырыглар-дыр. Президент Владимир Владимирович чон-биле харылзаазын, оларның берге айтырыгларынче сиңнигип, кыдыында киржилге чок артпайн турарын биске көргүскен. Ол чидиг айтырыглардан кортпас, чуртта чүү болуп турарын дыка эки билир, ону бис база катап бүзүреп көрдүвүс.
Президентиниң ковидке удур тарылга дугайында сөстерин болгаш ооң аңаа хамаарылгазын онзалап көрдүм. Ыяап-ла тарылга эртерин кым-даа негээр эргези чок. Ынчалза-даа бо хүнде ол коронавирустан бодун болгаш өскелерни дээштиг камгалаар чаңгыс-ла арга болуп турар. Хамчыктыг аарыгның коргунчуг уржуктарын билир бис. Президентиниң тарылгага хамаарыштыр арга-дуржулгазы болгаш ооң амгы үеде быжыг кадыкшыл байдалы скептиктерни бүзүредиптери чугаажок.
Хамаатылар-биле харылзажырынга «дорт эфирни» ажыглаарын бодумга үлегер кылдыр алыр мен. Чурттакчы чон-биле кады ажылдажылганың чаа хевирлерин шиңгээдип эгелээр бис, ону чазактың өске-даа кежигүннеринге сүмелээр-дир мен. Чүгле кижилер-биле дорт чугаалажып тургаш, кандыг-бир чүүлдү тодаргай билип алыр болгай.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

#прямойэфир #путин #тыва #виро #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Өске хоорайлардан 259 студент чайгы дыштанылгазында ээп келген
Следующая запись
«Прямая линия Владимира Путина» — это эффективный формат обратной связи для определения волнующих проблем россиян
Меню