Российжи шериглерниң тиилелгези

РФ-тиң Камгалал яамызының дыңнадып турары-биле алырга, российжи Чепсектиг күштерниң салбырлары март 26-да Новомихайловка чуртталга пунктузун хостап турар.

Дүүн 30 ажыг украин шериглерни, 54 механиктиг бригадаларны, 6 куяктыг автомашиналарны болгаш хову артиллериязыныңың аңгы штурм батальонунуң батареязын чок кылган.

Бир хонук дургузунда Украинаның оперативтиг-тактика болгаш армия авиацияның 91 шериг объектилерин узуткаан. Оларның иштинде 2 команда пунктузу, 11 ок-чепсек склады, 2 РЭБ станциязы база 20 украин шериг пунктулары, 52 мөөң дайынчы техника районнары бар. Оон аңгыда Старая Басань чуртталга пунктузунуң девискээринге Ми-24 украин вертолетту узуткаан.

Сөөлгү хонуктарда Россияның хамаатыларынче фейк дугаарлардан долгап турар. Олар автоүн-биле кижилерни шериг комиссариадынче кыйгыртып турар. Бо бүгү Украинаның девискээринден үнүп турар болгаш, украин тускай албан черлериниң ажылы-дыр.

РФ-тиң Камгалал яамызы албан езу-биле чурттакчы чонга дыңнаткан: курлавырда шериглерни Россияның Камгалал яамызы кыйгырбайн турар.

Минобороны России

Предыдущая запись
В Кремле заявили о поддержке России рядом стран G20
Следующая запись
Элээдилерниң спортчу чедиишкини
Меню