Оорнуң оруу муңгаш

Бөгүн чазактың аппарат хуралынга республикада кем-херек үүлгедиглеринге хамаарыштыр ИХЯ-ның полиция начальнигиниң хүлээлгезин түр күүседип турар Өлзей Монгуш илеткээн. Тываның девискээринге эрткен неделя дургузунда 85 кем-херек үүлгедиишкини болган. Ооң 62-зин полиция ажылдакчылары ажыткан, ооң иштинде 20 кем-херекти ооң мурнунда үүлгеткен.
Чадаана хоорайга 2010, 2012, 2014 чылдарда төрүттүнген назы четпээн уругларга хамаарыштыр күштээшкинни 1988 чылда төрүттүнген хамааты кылган. Ол үеде ада-иези хериминиң иштинге бичии бажыңынга удуп чыткан. Каразыттырган кижи туттурган.

Ниитизи-биле республикага 36 оор херек бүрүткеттинген. Ооң иштинде 12 таварылгада соталыг телефоннарны оорлаан. Соталыг телефоннар оорлаарынга хөй санныг ломбард садыглар идигни берип турар. Чамдык шынчы эвес кижилер харылзаа херекселдерин кандыг-даа документ-саавыр чокка хүлээп алыр. А оорлаан телефонну кымга-даа хөлезилеп болур.
Бо чылдың 8 айының иштинде кеземче херээниң талазы-биле оперативтиг истелге хемчеглериниң түңнелинде, хөлези ап саарар садыглардан база ломбардтардан 188 соталыг телефонну хавыргаш, ээлеринге эгиткен. Ооң ниити түңү 800 муң рубль ажыг болган. Ооң-биле кады билдинмес кижи холундан азы социал четкилер таварыштыр соталыг телефон садып алган хамааты акша-даа, телефонда-даа чок артып болур. Чүгле эрткен неделя дургузунда хыналдалар үезинде истелгеге хамаарылгалын 8 телефон тывылган.
Оон аңгыда мал оору чидиг айтырыг болуп артпышаан. Неделя дургузунда Бай-Тайгага ийи, Эрзин кожуунга бир барымдаа бүрүткеттинген. Эрзин кожуунга хостуг оъттап чораан аътты оорлааны илерээн. Каразыттырган кижи туттурган, аътты ээзинге эгиткен. Ооң-биле чергелештир хостуг оъттап чораан малды оорлаар таварылгалар көвүдээн. Ниитизи-биле 8 барымдаа бүрүткеттинген. Чамдык таварылгаларда чурттакчы чон мал-маганын, эт-хөреңгизин ээн кааптары оорларга эптиг арганы тургузуп турарын сагындыраал.

#корумчурум #аппаратхуралы #чазак #тыва #ховалыг #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Суларап болбас ужурлуг бис
Следующая запись
Назы четпээн уругларны камгалаар
Меню