Онзагай байырлал

Тывавыстың кайгамчык булуңнарының бирээзи ырак-узак Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая сумузунга бир дугаар сарлык байырлалы эрткен. Аңаа республиканың аңгы-аңгы кожууннары: Тожу, Өвүр, Бай-Тайга, Эрзин, Тес-Хем, Чөөн-Хемчиктен малчыннар кээп киришкен.
Республиканың Көдээ ажыл-агый сайыды Сергей Ондар база Дээди Хуралдың депутаттары Елена Ховалыг, Ульяна Монгуш, Аяна Монгуш олар мындыг онзагай болуушкун-биле чыылганнарга байыр чедирген.
2021 чылдаТР-ниң Баштыңының хамааты ниитилел сайзыралынче угланган грантызы дээш мөөрейге Мөңгүн-Тайга кожууннуң төп библиотеказының «Тайга черим чараш малы» деп кожуун чергелиг сарлык байырлалының төлевилели тиилээн турган. Бо төлевилелде мөңгүн-тайгажыларның ажыл-амыдыралын сайзырадыр сорулгалыг Сарлык болгаш сарлык азыракчыларының Хүнүн байырлап эрттирериниң тодаргай чурумун көргүскен.
Төлевилелдиң амыдыралга боттандырылгазы кылдыр июль 8, 9 хүннеринде Кызыл-Хая сумузунга республикада сарлык малга болгаш ону азыраарынга тураскааткан эртем-практиктиг конференция болуп эрткен. Аңаа «Сарлык малдың тывылган төөгүзү», » Сарлыкты азыраарының чуруму» деп темаларга эртем ажылдыгларның илеткелдерин дыңнаан.
Хемчегниң баштайгы хүнү, июль 9-та, байырлыг ажыдыышкын эрткен. Аңаа Чазак баштыңының мурнундан Көдээ ажыл-агый сайыды Серге Ондар киржикчилерге байыр чедиргеш, «РФ-тиң көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы» деп бедик атты «Бай-Тал КҮП-түң «Кара-Хөл» сарлык бригадазының сарлыкчызы Александр Сагдыевич Күжүгетке тывыскан.
Байырлалдың бирги хүнүнде сарлык азыракчыларының чыскаалы, тыва өглер мөөрейи, ус-шеверлерниң кылыгларының болгаштус черниң бүдүрүкчүлериниң эът, сүт аймааның кылыгларының делгелгези болуп эрткен. Оон аңгыда, хой көдүреринге болгаш чагы бажы үнеринге мөөрейлерни киржикчилер аразынга организастааны солун болган.
Байырлалга сарлыктар чарыжы онзагай болуп эрткен. Чарышка 9 кижи киришкен. Түңнелинде, Мөген-Бүрен школазының 8-ки клазының өөреникчизи Эрендей Хертектиң мунганы Тотпас-Сарыг деп сарлыы чарышка эрткеш, тиилекчи болган.
Байырлалга Тожу кожуунну төлээлеп келген аалчылар чыылганнарның кичээнгейин хаара тудуп, сонуургатканнар. Олар кожуун чагырыкчызы Буян Ондарга баштаткан соңгу чүктүң ивилерин эккеп, чыылганнарны кайгатканнар.
Ийиги хүнде, июль 10-да, Мөнгүн-Тайга кожууннуң шаңналы дээш улуг аъттар аразынга, Мөген-Бүрен сумузунуң шаңналы дээш аныяк аъттар аразынга аът чарыжы эрткен.
Россияның Көдээ ажыл-агыйының алдарлыг малчыны Владимир Чоргаарның шаңналы дээш тыва хүрешке маргылдаа-биле байырлал доозулган.

Предыдущая запись
Сегодня День российской почты — профессиональный праздник работников почтовой связи
Следующая запись
Кызылга кылымал шывыглыг футбол шөлү туттунар
Меню