Долу эвес мобилизацияга частырыг турбас ужурлуг

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг хамаатыларны мөөңнээр үеде частырыглыг таварылгаларны болдурбазы-биле, баш бурунгаар кичээнгейлиг болурун демдеглээн.

«Бир эвес силерде долу эвес мобилизациядан хостаарының барымдаалары бар болза, ону чурттап чериниң аайы-биле шериг комиссариаттарынга көргүзери чугула. Россияның Президентизи сентябрь 24-те «Долу эвес мобилизация езугаар шериг албанынче кыйгыртканнарга хуусаазын соңгаарладып бээриниң дугайында» Чарлыкты үндүрген. Частырыг болу берген таварылгада 122 дугаарлыг «изиг шугумче» дыңнадыр херек» — деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн.

Оон аңгыда Владислав Ховалыг немелде «шүүрээшкини» чорударын негээн. Кожууннардан келген кижи бүрүзүн хынаарын республиканың шериг комиссариадынга дааскан, а кадрлар албаны долу эвес мобилизацияже кирбейн турар ховар специалистерниң даңзызын шүүштүрүп, бүдүрүлгениң амыдырал-ханыдырылгазын үзүктелдирбези-биле, кичээнгейлиг болурун демдеглээн.

Оон аңгыда долу эвес мобилизация пунктуларынче эр хамаатылар боттарының күзели-биле кээп турарын демдеглээри чугула.

Предыдущая запись
Имеющим категории здоровья «А», «Б», «В» не предоставляется отсрочка от призыва по мобилизации
Следующая запись
«Единая Россия» обеспечит ряд гарантий мобилизованным для участия в СВО
Меню