Меге медээге бүзүрээн херээ чок

#тыванын_аныяктары_ЗаПрезидента

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Байбек Монгуш меге медээлер дугайында тайылбырны бодунуң блогунда бижээн:

«Фейктер, меге комментарийлер, саттынган блогерлер, телефоннарда баш бурунгаар бижиттинген украин дугаарлардан долгаашкыннар, ам мырыңай таргет биске удур…

Херек кырында алыр болза, ол дыка коргунчуг чүүл. Украина барыын чүктүң чурттары-биле катчып алгаш, бистиң чуртувуска удур ындыг кара аргалар ажыглап турары анаа эртпес.
Бо хүнде Украинаның девискээринде турар ажы-төлдерниң ада-иелеринге балыгланган болгаш туттурган солдаттарның дугайында меге материалдарны көргүзүп, өлүрткен кижилерниң санын чогаадып, социал четкилерде фейк рекламаларны салып турары кончуг багай.
Ындыг меге медээлер көрген ада-иелерниң сагыш-сеткилинге чүү-даа кирип болур. Ооң-биле кады аудитория бүрүзүнде тускай контентини шилип турарлар. Ада-иелерге хамаарыштыр алыр болза, ол таргетти ажыглап, кижилер ортузунга дүвүрээзинни үндүрер бир чижээ-дир.
Ол бүгү эвээш эвес өртектиг, социал четкилерге «херек» контентини «херек» аудиторияга салып үндүрер дээш сая-сая акшаларны чарыгдап турар. Оларның сорулгазы чаңгыс – Россияны, российжи шеригни, бистиң Президентивисти бак атка киирер база чурттакчы чон ортузунга дүвүрээзинни үндүрери.
Амгы үеде бистиң шериглеривис Донбассты камгалаар болгаш боттарының кызыгаарын камгалаар тускай операцияда, ол-ла.

Тускай операцияны чорудар дугайында шиитпирни хүлээп алганы амыр эвес деп бүзүрээр мен. Бир эвес өске арга турган болза, кым-даа ол дээш чөпшээрешпес.
Хүндүлүг өңнүктер, кандыг-даа медээниң шын-мегезин көөрү күзенчиг. Бистиң өжээтеннеривис чон ортузунга дүвүрээзин үндүрер дээш хөделбишаан».

#СвоихНеБросаем #силаVправде

Предыдущая запись
«Мөңгүн» микрорайонга хамаарыштыр хөй-ниити сайгарылгалары эгелээн
Следующая запись
ИТ-компанияларны деткиир
Меню