Марат Хуснуллин регионалдыг хөгжүлде талазы-биле Чазак комиссиязының президиумунуң хуралын эрттирген

Тургустунуп келген нарын экономиктиг байдалда тудуг адырының ажылын организастаарын хуралга чугаалашкан. Регионнарның удуртукчулары-биле чугаалажып тура, Марат Хуснуллин масштабтыг болгаш стратегтиг тудуг ажылдары кол хевээр арткан деп демдеглээн.
«Кол сорулга – тудуг ажылының темпизин оожумнадып болбас, эң ылаңгыя каяа ону шуут эвээжетпес ужурлуг бис, а харын-даа улгаттырары чугула. Ол дээрге орук тудуу, капиталдыг септелгеге хамаарышкан тудуглар болгаш импорт материалдары-биле харылзаа чок тудуг ажылдары болур. Тудуг ажылдарын ам-даа уламчылаар, харын-даа ооң объемнарын улгаттырбышаан, дүргедедири чугула» — деп, ол чугаалаан.

Вице-премьерниң чугаалааны-биле алырга, акшаландырыышкын аргалары артар, ынчангаш регионнар эгелээн тудуг ажылдарын болгаш күрүне программаларының боттандырылгазын күштелдирерин демдеглээн. Ол ышкаш регионнарның удуртукчуларынга тудуг ажылын хыналдага ап, чаа үениң шиитпирин хүлээп алыры-биле, проблемниг айтырыгларын сайгарарын дааскан.

Тудуг ажылы ооң мурнунда ышкаш чурттуң экономиказының күштүг драйвери болуп артканын онзалап демдеглээн. «Бис бирги чергениң хемчеглерин ажылдап кылып турар бис, чоокку үеде Чазак ону дыңнадыптар» — деп, ол чугаалаан. Ооң-биле чергелештир Чазак Күрүне Думазынче хоойлужудулга талазы-биле тудуг адырының хөгжүлдезинге деткимче болур бирги комплексти кииргенин вице-премьер дыңнаткан. Ооң иштинде төлевилел документилеринге өскерилгелер киирериниң дүрүмү бар. «Бо чүүл тудуг ажыл-чорудулгазын тургуспайн, оперативтиг ажылдаарынга херек» деп, ол тайылбырлаан.

Оон аңгыда Марат Хуснуллинниң дыңнатканы-биле алырга, Чазак кризиске удур хемчеглерниң иштинде девискээрлерниң планнаар талазы-биле документация алырының хуусааларын, чөпшээрежилгелерниң дүрүмүн, тудугну эксплуатацияже кииргениниң дугайында информастыг медээлерге хамаарышкан айтырыгларны бөдүүнчүдер дугайында дыңнаткан. Бо бүгү ажылдарның аразында күрүне болгаш муниципалдыг керээлерге хамаарышкан мөөрейлерниң ажыл-чорудулгазын бөдүүнчүдер шиитпирни белеткеп турар.

Чуртталга оран-сава тудуунуң дугайында чугаалап тура, Марат Хуснуллин Чазак ипотека программаларын ам-даа улаштыр деткиир деп бадыткаан.
Чуртталга-коммунал ажыл-агый адырынга хамаарышкан айтырыгны база чугаалашкан. Коммунал ачы-дуза дээш субсидия төлевирлерин орулгазы эвээш чурттакчыларга бээр ажылды уламчылап, ынаар кичээнгейни углаарын сүмелээн.

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.

Предыдущая запись
Өртектерге хамаарыштыр «изиг шугумну» ажыткан
Следующая запись
«Единая Россия» поможет подготовить план по поддержке экономики в условиях санкций
Меню