МАЛ ЧЕМИНИҢ БЕЛЕТКЕЛИ

#көдээ_ажыл_агый

Кожуунда мал чеминиң белеткели кидин түлүк чоруп турар. Чайгаар үнген сигенниң шөлү 5010 гектар. 15 арат-фермер ажыл-агыйлары чаңгыс чылдыг сигенни 2070 гада, хөй чылдыг сигенни 80 гада тараан. Эрткен чылдарда хөй чылдыг сигенни 450 гектарга тарып турган.

Бо чылдың сиген белеткээр планы 16182 гектар.
— көдээ ажыл-агыйлар 762 тонна;
— фермер ажыл-агыйлыглар 5574 тонна;
— хууда дузалал ажыл-агыйлары 7696 тонна;
— тарымал культуралар 2150 тонна.

Мал чеминиң белеткелинче 61 трактор бо чылын кирер. Сиген кезер 33, бөлер 35, дүрүг кылдыр пресстээр 10, тюк кылдыр пресстээр 3 агрегат бар.
Август 26-ның байдалы-биле сиген кезилдезинче фермерлер, арат ажыл-агыйлары болгаш хууда дузалал ажыл-агыйлыглар кирген, 59 трактор, 33 сиген кезер, 35 бөлер, 21 пресстээр агрегатты кошкан ажылдап турар. Бо хүнде 2700 гектарны кескен. Аштап арыглаан 2400 гектардан 2160 тонна сигенни белеткээн.

Сиген кезилдезинче орай киргениниң чылдагааны — агаар-бойдустуң каңдаашкынга таваржып, оът-сиген орай үнгенинден араттар мал чеминиң белеткелинче орай кирген.

«Улуг-Хем» солуну

Предыдущая запись
Жителей Тувы приглашают принять участие в самом масштабном образовательном мероприятии
Следующая запись
Саян Ондар: Если ты не готов трудиться, значит ты готов проиграть
Меню