Маадыр-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Маадыры Мерген Доңгак-биле ужуражып, чугаалашканын социал четкилерде бодунуң арыннарынга бижээн.

»Россияның Маадыры Мерген Доңгак-биле ужурашканым өөрүнчүг болду — деп, Владислав Ховалыг медеглээн. — Сентябрь 30-де бүгү чурт Кызыл шөлден дорт дамчыдылганы көрген болгай. Аңаа бистиң эрес-дидим дайынчывыс өске хүндүлүг аалчылар-биле кады чурттуң составынче чаа регионнарны хүлээп алганы-биле доозавыска байырын чедирди

Мерген Очур-оолович Россияның кол шөлүнге муң-муң кижилер мурнунга сөс ап чугаалаарының кайы хире хөлзенчиг болганын чугаалады. Девидеп-даа турза, артында бүгү Тыва бар деп бодап кээрге, күш кирип келир болган. Биче төрээн чуртун төлептиг көргүзери чугула деп ол демдегледи.

Бо хүнде мотоадыгжы даг бригадазының баазазында мобилизастаттынган хамаатыларның күжениишкинниг белеткели чоруп турар. Мерген Очур-оолович ону практиктиг кичээлдерге киириштирбейн турарынга шала элдепсинип турар болду. Бригаданың удуртукчулары-биле харылзашкаш, арга-дуржулгалыг дайынчыны өөредилгеге дарый дүрген киириштирерин диледим».

ШЫН

Предыдущая запись
«Содействие» ачы-дуза фондузу куар-кодту ажыткан
Следующая запись
Юнармейжилерниң оюну эрткен
Меню