Кызылчыларның соңгулдалардан эскериглери

Тывада соңгулданың 2 дугаар хүнү эртип турар. Чурттакчы чон бадылаашкынга идепкейлиг киришпишаан, боттарының бодалдарын илереткен. Бо эртен «Тываның аныяктары» солуннуң редактору Кызыл хоорайның 12 дугаар Ленинский соңгулда участогунуң чурттакчылары-биле чугаалашкан.

Альберт Дапылдай, соңгукчу:

— Соңгулдага киржири, бир дугаарында, мээң хамааты хүлээлгем болур. Башкы кижи болганымда, аныяк-өскенни база төрээн черинге ынак болурун, чуртунуң хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киирерин үргүлчү чугаалап турар мен.
Сөөлгү чылдарда бадылаашкынны 3 хүнге чарып кааны эптиг-дир. Күскү үе болгаш, улустуң бажың-балгадында кылыр ажылы хөй болгай. Чай чок апарза, өске-даа хүннерде соңгуп болур. Соңгукчулар-даа, комиссияның кежигүннери-даа эвилең-ээлдек, эп-найыралдыг болганы өөрүнчүг болду.

Тываның соңгулда участоктарында дүн-хүн чокка офлайн видео-бүрүткел ажылдап турарын сагындыраал. Ону 55 соңгулда участоктарында салган. Оон аңгыда 19 соңгулда участогунга бюллетеньнерни электроннуг хевирге санаар комплекстерни ажыглаар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Предыдущая запись
Соңгулда комиссиязы бирги бадылаашкын хүнүнүң түңнелдерин баш бурунгаар үндүрген
Следующая запись
В Туве за ходом выборов следит Центр общественного наблюдения
Меню