Кол кичээнгейни ие-чаш камгалалынче углаан

#тыванын_аныяктары
#тыва_тайылбырлап_тур

Амгы үениң аныяк кижизи чурагайлыг чуртталганы көрүп эртип, карак чивеш аразында болуп турар болуушкуннарның херечизи апарган. Ооң аразында информастыг медээлерниң шын-мегезин ылгап билип алыры ындыг амыр эвес. А медээлерниң шынын билип алыр дизе, чүгле албан езунуң порталынга бүзүрээни дээре. Бо айның эгезинде Россияның Чазаа Объясняем.РФ. порталды ажытканын сагындыраал.

Ук порталдан социал төлевирлер, пенсия, пособие айтырыгларын билип ап болур. Оон аңгыда Төп Банкыга, ипотекага хамаарышкан айтырыгларны ында доктаамал чырыдып турар.
Бо үеде Россияның Президентизи социал угланыышкынныг политиканы улаштыр чорудуп турарын сагындыраал. Ында кол кичээнгейни ие-чаш камгалалы, өг-бүле институдунче салган.

Барыын чүктүң чурттарының талазындан агрессивтиг чоруктарны көрүп, чуртувустуң экономиказынга хоралыг янзы-бүрү кызыгаарлаашкыннар чоруп турда, чурттакчы чонга дузалаары бирги чергениң айтырыы болбас арга чок. Ынчангаш Россияның Президентизиниң айтыышкыны езугаар социал төлевирлерни чорудар. Тывада бо категорияже кирип турар өг-бүлелерниң саны хөй. Барык 57 муң уруг-дарыг төлевирлерни алыр. Ортумаа-биле 7-ден 14 муң рубльди май айда ап эгелээр.

«Бо нарын үеде республиканың чазааның мурнунда сорулга салдынган – байдалды оперативтиг үнелеп көргеш, ооң базымнарын прогнозтавышаан, регионга турум байдалды тургузары-биле, хемчег­лерни ажылдап кылыр. Бодум хуумда регионнуң экономиказын быжыг хандырары-биле, оперативтиг штабты удуртуп тур мен. Хүн бүрүде ажылывыс­тың шупту адырларын чугаалажып турар бис. Херек шиитпирлерни хүлээп алыр. Тывага турум экономиктиг байдалды камгалап арттырып алыры чугула. Оперативтиг штаб Россия деңнелинде база ажылдап турар. Ону премьер-министр Михаил Мишустин башкарып турар. Федералдыг төп-биле шупту айтырыгларны сырый харылзаалыг сайгарып турар бис.
База бир чидиг айтырыгларның бирээзи – бирги чергениң чугула херек барааннарының өртээн өстүрбези. Оперативтиг мониторингини чорудары-­биле «изиг шугумну» ажыткан: — 8 (394 22) 2-12-94. Бо дугаар езугаар республиканың чурттакчы бүрүзү дүн-хүн дивейн, айтырыгларны салып, өртектерге хамаарыштыр барымдааларны дыңнадып болур» – деп, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.
Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
Буянныг чорук кызыгаар чок
Следующая запись
Туберкулез: эмнеттинип болур аарыг
Меню