Кижилерге ажылчын олуттарны тургузар

Тывада ажыл чок кижилер бар-даа болза, эрге-чагырга бо айтырыгны шиитпирлээр дээш хемчеглерни ап чорудуп турар. «Россияда ажыл» ниити кадрлар төвүнүң сайтызын көөр болза, республиканың девискээринде хостуг ажылчын олуттарны көрүп болур. А албан черлеринде ажылга кызырлыышкыннар шуут чок болгаш, харын-даа ажылдакчыларны немей ап турарын специалистер чугаалап турар.
Ооң-биле чергелештир кижилерге ажылчын олутту тургузары-биле, социал керээлерни чарып турарын билир бис.

Чонну ажыл-агыйга хаара тударының талазы-биле айтырыгга хамаарыштыр Тывадан сенатор Дина Оюн мынчаар чугаалаан:

«Амгы үеде Россияда ажыл берикчилери биле чонну ажылга тургузар төптерниң аразында сырый харылзаа чоруп турар: янзы-бүрү мергежилдерге өөредири база 4 аңгы угланыышкынныг социал керээлер бар. СФ-ның бюджет комитединиң хуралынга Россияның Саналга палатазының хыналдаларының түңнелин көрген. Ооң кол угланыышкыны – пандемия үезинде ажыл чок кижилерге деткимче болгаш кижилерни ажылга арттырарының талазы-биле алдынган хемчеглерниң үре-түңнелдии. Эрткен неделяда Кызыл хоорайда чонну ажылга хаара тудар төптүң директору Амур Увангур-биле ужурашканым дуза болган. Ол тодаргай тайылбырны берген.

Шынап-ла, ол шуут чаа девискээр болур, ооң кадында чаа информастыг платформа. Олар ажыл берикчизи биле ажылчынның «ужуражып» алырынга дузалаар. Эң-не кол чүүл, бээр ажыл берикчизиниң «кээп» эгелээни. Пандемияның кидин түлүк үезинде ажыл чок кижилерниң деңнели 30 муң кижи кызырылган, а 2022 чылдың мартка чедир 12 муң кижиге.
Ажыл чок чоруктуң көвүдээр айыылы бар. Аңаа удур хемчеглерниң иштинде 3:0 программа кирип турар».

Мира КОНГУЛ-ООЛ белеткээн.
#ОбъясняемРФ #Тыва

Предыдущая запись
Ажыр төлээн акшаңарның ылгалын эгидип ап болур силер
Следующая запись
Республиканың 1 дугаар эмнелгези ачы-дузаны чедирген
Меню