Күскү дүжүт ажаалдазы

541

#Тыванын_аныяктары солуннуң дыңнадып турары-биле алырга, Арысканның ажылгыр-кежээ авалары күскү дүжүдүн ажаап ап, ногаа аймаан дузап, хоолулуг чемнерни кышка белеткеп ап турарлар. Суурда херээженнер чөвүлелиниң идепкейжизи Хуна Людмила Опекеевна мөөгү дузаарының бир хевирин көргүзүп, мастер-классты эрттирген. А огурецтерни дузаарының дугайында мастер-классты Саяна Сергеевна Сат чоруткан.

Чуруктарда: Арысканның эрес-кежээ авалары

, , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
Республиканский турнир по национальной борьбе хуреш
Следующая запись
Экосетки: Что можно и что нельзя выбрасывать?
Меню