‘Изиг шугумга’ 200 хире айтырыглар келген.

‘Изиг шугумга’ 200 хире айтырыглар келген

Тывада 122 дугаарлыг ‘изиг шугум’ долу эвес мобилизацияга хамаарыштыр чурттакчы чоннуң салган айтырыгларынга харыылаар ажылды чорудуп турар.

Ында чугула айтырыгларга харыы бээр кылдыр өөредип каан 5 оператор ажылдап турар.

‘Изиг шугум’ ажыл хүннеринде 09.00 шактан 18.00 шакка чедир ажылдаар кылдыр доктааттынган. Ынчалза-даа российжи Чазактың база Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле сентябрь 24, 25 хүннеринде (суббота биле улуг-хүнде) база ажылдаар.

Сентябрь 23, 24 хүннеринде 122 дугаар телефонче 200 удаа долгаан. Салган айтырыглар аразында мобилизацияга кирбейн баар хире хамаатыларга хамаарышкан айтырыглар, келдириишкин алган болза, оон чүнү канчаарыл дээн чергелиг болгаш оон-даа өске айтырыглар бар. Шериг эртпээн кижини кыйгыртып болур бе, военкоматче кыйгыртыпкаш, олчаан салбайн барган таварылгада төрелдери чүнү канчаарыл, ава кижиниң 2 оглунуң иелдирзинге келдириишкин келген, оода бирээзин арттырып каап болур бе деп айтырыглар келген. Бир тускай айтырыгны келдириишкин алган, тускай операцияже чоруурунга белеткенип турар хамааты салган — бодунуң акшазы-биле бодунга шынарлыг шериг хеп садып алыр болза, кандыгыл, оон хавыра бербес бе?

Колл-төптүң операторлары келген айтырыгларынга долу харыы бээрин кызыткан. Оон аңгыда, тодаргайлаары-биле кайнаар долгап болурун база айтып бергилээн. ‘Изиг шугум’ ажылы уламчылаар.

Тываның Баштыңы ук ажылды шыңгыы хайгаарал адаанда тудуп турар болгаш, дыштаныр хүннер чокка ажылды организастаарын дааскан.

 

#шын

Предыдущая запись
По информации Министерства обороны
Следующая запись
Студенты очной и очно-заочной формы обучения будут иметь отсрочку от призыва на военную службу по частичной мобилизации
Меню