Иелер хүнүнге: чугула чүүл дугайында чугаадан эгелээн

Республиканың барык шупту школаларында Иелер хүнүн уткуштур «Чугула чүүл дугайында чугаа» класс шактары эгелээн. Бо чылын Иениң хүнүн ноябрьның сөөлгү улуг-хүнүнде демдеглээр. Чурт бүрүзүнде аңгы-аңгы хүннерде таваржып турза-даа, ооң утказы чаңгыс: авага чоргаарал, ынакшылды илередири.

Бо чылын Иениң хүнүн республикага янзы-бүрү хемчеглер-биле демдеглеп эрттирерин сагындыраал. Ноябрь 24-те ТР-ниң иелериниң «Чедимчелиг өг-бүле — сайзыраңгай Тыва» иелер шуулганы эртер. Оон аңгыда кадык камгалал шугуму таварыштыр аваларга ажык эжиктер неделязын чарлаан. Бо үе дургузунда авалар УЗИ кабинеттерже кирип, эмчиниң консультациязын ап болур. Ол ышкаш мобилдиг фельдшер-акушер пункт сумуларга чедип, маммографияны кылыр.

Херээжен кижиниң кадыкшылы чугула айтырыгларның бирээзи болуру чугаажок. Ооң-биле чергелештир спортчу хемчеглерни эрттирер. Ноябрь 26-да кыс командалар ортузунга мини футбол, солагай талакы эрикте дачаларның аваларынга спартакиада, чер-черлерге «Мен, сен, ол» деп өг-бүлелер ортузунга спортчу эстафета болур. Ынчангаш аныяк аваларга спортчу хемчеглерден чыда калбазын күзээр-дир бис.

Бир эвес кайы-бир ырак черде чурттап чоруур, ынчалза-даа төрээн чериниң амыдырал-чуртталгазын сонуургап чоруур ие-херээжен чонувуска онлайн-хемчеглерни организастаар. Маңаа аваларынга байыр чедирген видео-материалдарны социал четкилер таварыштыр чорудуп болур. Ооң хештегинге #материнскиеруки17 деп каар. Оон аңгыда аваларының азы угбаларының, күүйлериниң дугайында материалдарны чырыкче үндүрер арга бар. Аңаа оларның чедиишкинниг төөгүзүн чугаалап болур. Ооң-биле чергелештир республиканың спорт яамызы «Фитнес-ава» деп онлайн маргылдааны эрттирер.А аваларның «Чүректиң кыйгызындан» деп ачы-дуза акциязы амгы үениң амыдыралы-биле тудуш харылзаалыг.

Бо-ла бүгү хемчеглер-биле деңге культура-массалыг оюн-тоглаа уламчылаар.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Тыванын аныяктары/Молодежь Тувы

Чурукту Интернеттен алган

#иениңхүнүнге

Предыдущая запись
Барыын-Хемчикте хөмүрнү халас үлээн
Следующая запись
ПОБЕДИТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГРАНТОВ В 2022 ГОДУ
Меню