Электрилиг чылыдар дериг-херекселдерни шын ажыглаары — өрттүң айыыл чок чоруу

653

Соок дүжүп кел чыдары-биле, чурттакчы чон электрилиг чылыдар дериг-херекселдерни хөйү-биле ажыглап эгелээн. Шынары багай азы электри удазыннары үрелик дериг-херекселдерни ажыглаанындан чурттап орар оран-савазынга болгаш, харын-даа кижилерниң амы-тынынга айыылды тургузуп болурунуң барымдаазы улгаткан. Оон аңгыда электрилиг чылыдылга дериг-херекселдерин бажыңга ажыглаары элеп баксыраан электри удазыннарының тудушкан черлеринден өрт үнүп болурунуң айыылы бар. Ынчангаш электрилиг чылыдылга дериг-херекселдерин ажыглаар бетинде, өрттүң айыыл чок чоруунуң дүрүмнерин сагыырыын болгаш, ооң негелделерин шын күүседирин #Тыванын_аныяктары солуннуң редакциязы чонга дыңнадып турар.
Бир дугаарында, оран-савазында розеткаларның, өжүрүкчүлерниң, үзүкчүнүң болгаш өске-даа электри херекселдериниң үрелген-үрелбээнин эки хынаары чугула. Оон аңгыда бажыңдан үнүп тура, шупту электриге хамаарышкан чүүлдерни өжүрер – электри тогунда арткан телефон зарядказы азы ноутбук безин өрт үнериниң айыылын тургузуп болур. Бир эвес электрилиг чылыдылга дериг-херексели үрелген болза, ооң септелгезин чүгле мастерлерин кылдырганы дээре.
Алена Нан-Хоо.

Чурукту Интернеттен алган.

, , , , , , , , , , , , ,
Предыдущая запись
“Сан-чурагай кичээли” эрткен
Следующая запись
Эр хей, Денберел!
Меню