Чурагайлыг чуртталгада өскерлиишкиннерни Объясняем.рф порталдан билип алыры артык эвес

Барыын чүктүң чурттарының Россияга удур чорудуп турар кызыгаарлаашкыннарынга хамаарыштыр Тываның Чурагайлыг хөгжүлде яамызының сайыды Аяс Бартан мынчаар чугаалаан:

«Бистиң чуртувуска удур амгы үеде кылып турар кызыгаарлаашкыннар тускай операцияга шуут хамаарышпас адырларда дээп турар. Чижээлээрге, IT-адырда. Амгы үеде Mozilla Firefox браузер Яндекс таварыштыр дилээшкинни ап каапкан, ынчангаш российжи интернет ажыглакчыларының браузерде дилээшкин системазы Google-че шилчээн. Мен бодаарымга, ол – шынчы эвес чижилге.

Чоокку хүннерде Россияның күрүне сайтылары болгаш күрүнениң ачы-дуза порталы даштыкы тайылбырлакчыга ажылдавайн баар чадапчок. Амгы үеде чурттуң IT-ажылдакчылары боттарывыстың ажылдап кылган браузерлеривисче шилчиир ажылды чорудуп турар. Чурагайлыг амыдыралга хамаарышкан шын болгаш актуалдыг медээлерни билип алыр дизе, Объясняем.рф порталды номчуурун сүмелеп тур мен».

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
«Zащитникам Отечества»: письма и детские рисунки солдатам поступают в приемные партии в Туве
Следующая запись
Чуртта болуп турар өскерлиишкиннер ажыл-агыйга салдар чедирбес
Меню