Чигирни көвүдедир садып алганы дээре бе?

#Тыва_тайылбырлап_тур

Чок. Чигирни шыгжаар хуусаалыг, ынчангаш ооң шынары баксырап болур. Ынчан акшаңар агаарже үнгени ол.

Чурттуң көдээ ажыл-агый яамызының тайылбыры. Россия чурттакчы чонну кол-кол аъш-чем-биле бүрүн хандырып турар, ооң иштинде чигир база кирген. Чигирниң курлавыры чуртта чедер. Сөөлгү хүннерде чурттакчы чон чигирни хөйү-биле садып ап турарын барымдаалааш, ону дүн-хүн чокка садыгларже сөөртүп эгелээн.

✅Садыгларның баартактары чүге куруглап турарыл?

Ооң бир кол чылдагааны – кижилерниң үндезин чок черде дүвүрээзини. Шак-ла ындыг байдал пандемия эгелеп турда база болуп турган. Кижилерниң дүвүрээзинин чамдык шынчы эвес компаниялар ажыглап турары чажыт эвес.
Чамдык регионнарга чигирни көвүдедир саткаш, ооң соонда аар өртекке садып-саарып турган таварылгалар бар. Ынчангаш федералдыг болгаш регионалдыг садыг четкилери бараанны кызыгаарлап садар чөпшээрелди алган.

✅Бир эвес садыгларда өртектер өскен болза, чүнү канчаарыл?

Чигир социал ужур-уткалыг аъш-чем барааннарынга хамааржыр, ынчангаш аңаа чүгле 5 хууну немеп болур.
Үндезин чок черге өртектер өстүргени дээш монополияга удур федералдыг албанче хомудап болур: (https://fas.gov.ru/pages/goryachaya-liniya-po-cenam).

Бир эвес садыгларда бараан чок болза, регионалдыг эрге-чагыргага дыңнадыр.

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
6 простых вещей, которые сделают нашу жизнь счастливее
Следующая запись
Правительство и «Единая Россия» обеспечили новые меры социально-экономической поддержки 
Меню