Чээлилерге дыштанылга дугайында тайылбыр

Чонга деткимче-дуза көргүзери-биле күрүне деңнелинде алдынып турар хемчеглерниң бирээзи – алган чээлилер дээш төлевирлер чорударындан кезек дыштанылганы алыры. Ол дугайында немелде тайылбырны Тываның саң-хөө сайыдының оралакчызы Ирина Орлова берген:

— Бистиң чуртувуста хамаатыларга алган чээлизи дээш төлевирлер чорударындан дыштанылга бээр программаны боттандырып эгелээн болгай. Дыка хөй улус чогум кым ук арганы ажыглап болур чүвел деп айтырып эгелээн.
Шак бо алган чээлизи дээш төлевирлер чорударындан дыштанылганы бо чылдың март 1-ге чедир чээлини алган боорда, кандыг-ла-бир чылдагаан ужун ону төлээри берге апарган хамаатыларга база хууда сайгалыкчыларга бээри көрдүнген дээрзин тодаргайлаксап тур мен.
Бир дугаар ээлчегде ажылын чидирип алган азы ап турар акша-шалыңы, киирип ап турар орулгазы элээн эвээжей берген кижилерге бо чиигелде хамааржыр. Ипотека алган улуска база төлевирлерни соңгаарладып, кезек дыштанып алыр арганы берип турар дээрзин демдеглээйн. Дыштанылганың эң-не улуг хуусаазы – 6 ай. Ук арга-шинекти кижи бүрүзүнге бербес, банк чээлиниң хемчээлин база көөр апаар, ынчангаш чээли алган банкыдан тодаргайлап алыры чугула.
#ОбъясняемРФ #Финансы #Кредитныеканикулы

ШЫН

Предыдущая запись
Чуртта болуп турар өскерлиишкиннер ажыл-агыйга салдар чедирбес
Следующая запись
 Ренат Ооржак: «Властями создан специальный портал Объсняем.рф , где публикуется актуальная и только проверенная информация по всем беспокоящих вопросам граждан»
Меню