Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле Владислав Ховалыгның чаңгыс чер-чурттугларынга сөзү

Бо шакта республиканың янзы-бүрү булуңнарында Частың болгаш күш-ажылдың байырлалы-биле чыскаалдар болуп эртип турар. Кызыл хоорайның байырлыг чыскаалы Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның киржилгези-биле эрткен. Күш-ажылдың байырлалы-биле чаңгыс чер-чурттугларынга ол мындыг сөстерни дамчыткан:

«Бо чылын май байырлалдарын калбаа-биле эрттирип турар бис. Бүдүн Тывага ниитизи-биле 1000 ажыг культурлуг хемчеглер эртер. Бир дугаарында, ол май 1-ге, Частың болгаш күш-ажылдың байырлалынга тураскааттынган.

Ооң-биле кады хамаатыларны серемчилелдиг болурунче кыйгырдым. Байырлал дээрге бедик айыылды тургузуп болур үе. Ам-даа хааглыг оран-сава иштинге маскаларны кедер негелде күштүг хевээр. Оон аңгыда саргыларның идепкейлиг үези-дир, аңаа удур хемчеглерни алыры чугула. Байырлалдар хүннеринде арага-дары садарын хораан. Арга-арыгже чөпшээрел чокка кирип, аңаа одаг кыпсыры хоруглуг.
Байырлал эртип турар черлерже тускай хыналда-эрттирилге пунктузун таварыштыр кирер, ынаар улуг сумкаларлыг кирип болбас. Ол ышкаш хоорайның төп кудумчуларынга автомашиналар оруун кызыгаарлаан. Май байырлалдарын калбаа-биле эрттирери — республиканың чурттакчы бүрүзүнүң чедиишкини. Ону төлептиг эрттирип алыылыңар»

Мира КОНГУЛ-ООЛ

Предыдущая запись
«Бис кады бис»
Следующая запись
Аныяктарның күш-ажылчы фестивалы эрткен
Меню