Бо чылын кааң болза-даа, дүжүт эки

Каа-Хем кожуунда күскү дүжүт ажаалдазы шалыпкын чоруп турар. Кожуунда шупту социал албан черлери ногаа-картофельди тарып, ооң дүжүдүн ажаап ап эгелээн. Ол ышкаш кожууннуң өөредилге албан черлери багай эвес дүжүттү ап турар. Кундустуг суурнуң «Челээш» уруглар садының коллективи ногааның-даа, картофельдиң-даа дүжүдү чаагай болганын дыңнаткан.

#урожай

Предыдущая запись
Студенчи Арт-флешмоб
Следующая запись
Законно ли вручать повестки в ночное время?
Меню