Блогер-хайгааракчы: Соңгулда участоктарындан ажык-чарлыг медээлерни көргүзер

📍Тываның блогерлери РФ-тиң Күрүне Думазынче депутаттарны база республиканың бирги удуртукчузунуң соңгулдаларынга хайгааракчы кылдыр киржир. Ооң кол сорулгазы: чурттакчы чонга соңгулдаларның эртип турарының дугайында шын, билдингир, ажык-чарлыг медээлерни чедирери. Блогерлерниң социал четкилерде арыннарында өңнүктери дорт харылзаа таварыштыр соңгулдаларның канчаар эртип турарын көрүп болур. Шак мындыг ажык-чарлыг чорук дыка хөй кижилерниң кичээнгейин хаара тудары чугаажок.

📍Бо хүнде республиканың девискээринде соңгулдаларга хайгааракчы болур күзелдиг 70 хире блогер бар. Оларның аразында ТывКУ-нуң төөгү факультединиң 3-курсчузу Солаңгы Доо-биле «Тываның аныяктары» солуннуң штаттан дашкаар корреспондентизи ужурашкан.

📍Аныяк блогерниң чугаазы-биле алырга, ол сентябрь 17-ден 19-ка чедир эртенгиниң 7.30 шактан кежээкиниң 20.30 шакка чедир соңгулда участоктарынга барып, ооң ажыл-чорудулгазын хайгаараар. Бо удаада чүгле соңгулданың чорудуу эвес, а бүдүн делегейде нептерээн ковид аарыының уржуундан санитар-эпидемиолгтуг негелделерниң сагылдазын база көөрлер.

📍«Чуртувустуң келир үезинге сонуургалдыг мен. Ынчангаш эштерим-биле блогер-хайгааракчы болур күзеливис илереттивис. Тываның Хөй-ниити палатазынга бүрүткедип алыр чорду. Ында берге чүве чок. Чүгле ат-сывын, хар-назынын айтып бээр. Мээң аккаунтумже кирип алырыңарны кыйгырдым. Соңгулданың канчаар эртип турарын шыны-биле дорт харылзаага көргүзер мен. Бадылаашкын хоойлуга дүүштүр эртери чугула. Кижилерниң эрге-ажыын хажыдып болбас. Ол бүгүнү соңгулда черлеринден тырттырар мен» — деп, ТывКУ-нуң студентизи Солаңгы Доо чугаалады.

📍Аныяк блогер-хайгааракчының инстаграмда арынынче дараазында адрес езугаар кирип болур: https://instagram.com/doosolangy?utm_medium=copy_link

#выборы2021 #наблюдатель_блогер #тыванын_аныяктары

Предыдущая запись
Байлак арга-дуржулгалыг эмчи
Следующая запись
Сентябрь 9-тан 16-га чедир Тывага хуусаа бетинде бадылаашкын эртер
Меню