Бистиң шериглеривис эрес-дидим болгаш маадырлыг

Артыш Саян, «Тускай салбыр хоочуннары» регионалдыг хөй-ниити организациязының кежигүнү украин шериглерниң бужар үүлгедиглериниң дугайында мынчаар чугаалаан:

— Россияның шериг албанныглары украин шериглерни дорамчылап турганының дугайында чаңгыс-даа медээ номчуваан мен. Чүге ындыгыл? Билир силер бе? Чүге дизе бистиң шериглеривис чурум-сагылгалыг болгаш чаагай сеткилдиг. Олар тайбың дээш демисежип турар, а украин нацистер ам база боттарының каржы-дошкунун көргүскен. Олар, бандержилер болгаш щухевчилер, Донбасстың чурттакчыларын сөөлгү 8 чыл иштинде шак ынчаар аажылап турган.

Шупту шын шиитпирни үндүрер деп бодаар мен, терроржулар болгаш украин шериглерниң аразында кандыг-даа ылгал чок. Бистиң шериглеривис нацистерге удур чылча шавыышкынныг тиилелгени чедип алырынга бүзүрээр мен. Бистиң соладаттарывыс эрес-дидим, маадырлыг!
#Своихнебросаем #ЗаРодину #ЗаРоссию #замир

Предыдущая запись
Алдарлыг хөөмейжиниң чырык адынга
Следующая запись
Тыва тайылбырлап тур
Меню