Бистиң Президентивис — нацияның лидери

Роман Поманисочкин, «Водоканал» КХН-де участок начальниги:

«Бистиң Президентивис — нацияның лидери, ол Россияның хамаатыларының сонуургалдарын бүгү делегей деңнелинде төлээлеп турар. Ол ышкаш тайбыңның болгаш айыыл чок чоруктуң магадылалы. Бо хүнде чурттуң чепсектиг күштери-биле деңге Украинаның агрессивтиг хөделиишкиннеринге удур күрүневисти камгалаары-биле бирги одуругда турар. Россия орус омак-сөөктүг чурттакчы чонну Украинаның националисчи хөделиишкиннеринден камгалап, тускай операцияны чоруткан.

Украинага тускай операция болуушкуннарынга идиг болган чылдагааннарны кады сактып көрээлиер:

• 8 чыл иштинде Украинага орус омак-сөөктүг чон геноцидке таварышкан;
• Украинаның милитаризациязы болгаш НАТО-нуң блогунче кирер планы;
• ядерлиг чепсекти ажылдап кылыр кыжаныглары;
• Украинаның девискээринге орус дылды хорааны;
• Украинаның девискээрлеринге православтыг орус хүрээлерни кызагдап турганы;
• Киевчи езу-чурумнуң неонацисчи идеологиязы;
• Барыын чүк чурттарының айтыышкыны-биле Украинаның Президентизи орус чонга удур политиказы.

#ZаПобеду
#ZаПрезидента
#ZаНаших
#ZаПравду
#ZаДонбасс
#ZаПутина
#СилаVПравде

Предыдущая запись
Студент ТувГУ стал дипломантом XXI молодежных Дельфийских игр России
Следующая запись
Главы Тувы поздравил жителей республики с Днем Конституции
Меню