Бис – чаңгыс чурт бис!

Владимир Путинниң Айыткалының дугайында Кызыл хоорайның мэри бодунуң бодалын илереткен.

Карим Сагаан-оол, Кызыл хоорайның мэри:

— Бис – чаңгыс чурт бис! Чурттуң Презиндентизи В. Путин бодунуң Айыткалында кол угланыышкынны чоннуң эп-каттыжыжылгазы болгаш Россияның хөгжүлдези болдурган. Өске чурттардан кызагдаашкыннар турза-даа, чурттуң хөй нациялыг чону тускай шериг операциязында-даа, тылда-даа ажылын соксаш кылбаан. Айыткалда патриотизм сиңниккен, бис Россияның айыыл чок чоруу дээш хүлээлгевисти күүседип турар бис.
Оон аңгыда регионнарның социал-экономиктиг сайзыралынга аңгы адырны киирген. Удуртукчу кижи бүрүзү бодунуң деңнелинде улуг кичээнгейни оран-сава, социал объектилер тудуунче, бодунуң бүдүрүлгезин болгаш технологияларны сайзырадынче салыры чугула.

Чурттуң Баштыңының элээн каш акцентилерин онзалап көрдүм:
— чогаадыкчы кижилер, эртем ажылдакчыларын, аныяктар болгаш лидерлерни деткиири;
— өг-бүлелерге деткимче;
— өөредилгениң чаңчылчаан хевирин катап эгидери.
Айыткалдың кол-кол угланыышкыннары кирип турар муниципалдыг программаларны ажылдап кылган бис. Ол дээрге аныяк специалистерниң чуртталга оран-савазын экижидеринге деткимче, сайгарлыкчы аныяктарга дузалаары, пассажирлер сөөртүлгезин чаарттыры дээш оон-даа өске. Шын угланыышкынны шилип алган бис. Ынчангаш, хоорайжылар, ам-даа бурунгаар!

Мира КОНГУЛ-ООЛ.

Предыдущая запись
Чүгле чаңгыс дем-биле каттышкаш, делегейге бирги чурт болур бис
Следующая запись
Улуг-Хем кожууннуң оттулар чүүл складында 42 тонна хөмүр-даш бар
Меню